Harjo Pinkster
Wethouder & 2e locoburgemeester

Tel.: 0571-275657
E-mail: h.pinkster@voorst.nl

Twitter

 

 

Portefeuille Welzijn, onderwijs en economie

  • Jeugd en onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Vormings- en ontwikkelingswerk (w.o. bibliotheek)
  • Minderheden en vluchtelingen
  • Economie
  • Recreatie en toerisme
  • Subsidiebeleid

Functies verbonden aan hoofdfunctie:

  • Plaatsvervangend lid Regioraad Stedendriehoek
  • Plaatsvervangend lid AB Delta
  • Vertegenwoordiger van de gemeente Voorst in de aandeelhoudersvergadering RGV.

Randweg Twello !?!?  

Of het nu de randweg rondom het dorp Voorst is, of de randweg Twello: er gaan  decennia over heen voordat het gerealiseerd gaat worden. En dat is helemaal  niet erg, want het zijn ingrijpende beslissingen. Zowel landschappelijk,  

verkeerskundig, als financieel. En ook zijn het vaak beslissingen waar minstens  zoveel tegenstanders zich roeren als voorstanders. 

Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist. Het orgaan dat, op democratische wijze  samengesteld, de bevolking vertegenwoordigt. En dat is niet altijd een gemakkelijke taak. Zeker in  zo’n lang proces als de besluitvorming van deze randweg. 

Zo zijn er in de loop van de jaren ook wisselende geluiden geweest binnen het CDA over de  randweg Twello. Ik heb me laten vertellen dat zo’n 30 jaar geleden de eerste ideeën van een  randweg om het industrieterrein Engelenburg te ontsluiten op de Rijksstraatweg tussen Twello en  Teuge, vanuit het CDA gekomen zijn. De namen van Harrie Balster en Marietje Winterman worden  hierbij genoemd. (Mocht ik hierover echt verkeerd geïnformeerd zijn, dan wil ik dat graag weten). 

Aan het einde van de vorige college periode (juni 2017) heeft de Raad besloten om groen licht te  geven voor de aanleg van de randweg met de restrictie dat het de gemeente niet meer als 5  miljoen euro mag kosten, aangevuld met 1,5 miljoen euro voor het verkeersveiliger maken van o.a.  de H.W. Iordensweg en de Molenstraat. De CDA fractie heeft toen tegengestemd. 

In het huidige coalitie akkoord staat dat het genomen besluit verder uitgewerkt dient te worden en  het College heeft begin december de Raad geïnformeerd over de voortgang en vraagt als besluit:  “Het overleg met partners en samenleving over het plan met doortrekking van de randweg Twello  en maatregelen aan het spoor binnen de gestelde financiële kaders voortzetten om tot uitvoering  

te komen”. En dat besluit wordt gevraagd omdat op dit moment nog geen sluitende financiering  aanwezig is. Het College is van mening dat dit wel mogelijk moet zijn en wil daar aan blijven  werken.  

Als CDA wethouder ken ik heel goed de verschillende meningen en de ambivalente gevoelens  binnen de partij. Het coalitie akkoord geeft houvast om de plannen verder uit te werken. En dat doe  ik met mijn bijdrage in het College graag. Regeren is vooruitzien en beslissingen nemen in het  heden die verstekkende gevolgen hebben voor de toekomst van onze samenleving. Ik ben van  mening dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Twello in de komende jaren gediend is bij  het aanleggen van de westelijke randweg en het verbeteren van veiligheidsmaatregelen aan het  spoor. Dat doen we niet alleen voor ons zelf maar vooral voor de komende generaties. Twello zal  de komende jaren gestaag blijven groeien en de verwachting is ook dat het spoor steeds  intensiever gebruikt zal gaan worden. Oplossingen en maatregelen op het gebied van  verkeersveiligheid en spoorveiligheid zijn vaak ingrijpend en ook kostbaar. Maar leefbaarheid en  mensenlevens zijn dat nog veel meer. 

Ik wens u voor 2021 een veilig en vooral gezond jaar toe. 

Harjo Pinkster