Verslag ledenvergadering 16 juni 2016

Verslag ledenvergadering CDA Voorst op 16 juni 2016

Locatie: de Benring te Voorst

Aanvang:  20.00 u

 • Opening
  Voorzitter Ben Horstink opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij leest een tweetal citaten, betrekking hebbende op een van onze speerpunten ‘duurzaamheid’. De citaten komen uit: 1. de Algemene beschouwingen (Bert vd Zedde); 2. ‘In het oog van de orkaan’ (Jan Rotman).
 • Mededelingen
  De voorzitter meldt dat er een tiental berichten van verhindering zijn ontvangen. De voorzitter meldt dat ook dit jaar weer een aantal leden ons is ontvallen. Tijdens eerdere ledenvergaderingen werden de namen van de overledenen niet goed genoemd, de voorzitter maakt nu een uitzondering voor Harry Balster. Harry is op 13 april van dit jaar op 72 jarige leeftijd overleden. Harry is bestuurslid, raadslid en wethouder voor het CDA Voorst geweest. Zijn verdienste voor het CDA Voorst, de gemeente Voorst en in het bijzonder Klarenbeek waren groot.
  De voorzitter vraagt voor de overledenen een moment stilte.
 • Notulen 28 mei 2016
  De notulen van de vergadering van 28 mei 2016 zijn eerder gepubliceerd in ons CDA bulletin. De voorzitter loopt de belangrijkste punten nog door. De vergadering gaat akkoord met de notulen.
 • Jaarrekening 2016
  De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2016. Het positieve resultaat ad. € 2.833,37 wordt aan de reserves t.b.v. de verkiezingen toegevoegd.
  De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor, waarna onder applaus de jaarrekening wordt goedgekeurd. Penningmeester en bestuur wordt decharge verleend.
  De begroting 2017 wordt vervolgens goedgekeurd.
  De kascommissie voor 2017 wordt vastgesteld.
 • Nieuws uit de fractie
  Bert van de Zedde (voorzitter CDA raadsfractie) geeft aan met welke problematiek de raadsfractie de afgelopen periode bezig is geweest. Een aantal van deze punten is:
  –       Het afgelopen is er veel aandacht gegeven aan de transitie van het sociaal domein. Deze portefeuille is in handen van Arend Jansen.
  –       Duurzaamheid is een speerpunt van het CDA geworden. Hiervoor is een eigen werkgroep opgericht. In de komende raadsvergadering zullen m.b.t. dit aandachtsgebied belangrijke besluiten worden genomen.
  –       Gedurende het jaar is er steeds goed gekeken naar de financiën van onze gemeente. Goed rentmeesterschap betekent ook evenwicht in financiën en uitvoering. Eerder dan verwacht is de begroting ‘neutraal’.
  –       Met een waarderend woord voor onze wethouder wordt meegedeeld dat er belangrijke stappen genomen zijn m.b.t. glasvezelvoorzieningen in het buitengebied. In 2017/2018 moet de realisatie plaatsvinden.
  –       Er zijn diverse samenwerkingsverbanden tot stand gekomen in het kader van een sterk bestuur Voorst. Niet alles moet men alleen willen doen, maar kunnen efficiënter in samenwerking met andere partijen opgepakt worden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het innen van de belastingen, het samen optrekken naar een duurzame gemeente waarvoor Cleantech Regio is Stedendriehoek opgericht. Er zijn – op weg naar de verkiezingen – soms tegenstellingen merkbaar binnen de coalitie. Dit neemt niet weg dat de samenwerking constructief wordt ervaren. Onlangs is door het college en de raad geëvalueerd, welke doelstellingen na twee jaar werken met dit college gerealiseerd zijn. De CDA-fractieleden zijn over het behalen van de doelstellingen zeer tevreden, acht van de tien eigen ‘kroonjuwelen’ zijn hierbij waargemaakt. Een van de leden geeft aan dat hij het jammer vindt dat met een van onze speerpunten ‘glasvezel buitengebied’ D66 met de eer is gaan strijken. Bert van de Zedde constateert dat wij in  de toekomst proactiever de publiciteit moeten zoeken om dit te voorkomen. Een van de leden vraagt of de € 500.000,00 die overgebleven is vanuit de WMO (thuiszorg) gelabeld is voor toekomstige thuiszorg. Bert van de Zedde geeft aan dat dit niet het geval is.Een lid vraagt welk standpunt het CDA inneemt t.a.v. de windenergiemogelijkheden langs het Twente kanaal. Bert van de Zedde geeft aan dat dit buiten de raad van Voorst valt.

  Harjo Pinkster (CDA wethouder) neemt het stokje over van Bert van de Zedde, waarbij hij aangeeft dat al veel gras voor zijn voeten is weggemaaid.
  –       Harjo is goed ingewerkt en werkt plezierig samen binnen het college. Hij is trots op wat er gerealiseerd is van ons verkiezingsprogramma.
  –       Voortgaand op de vraag over glasvezel in het buitengebied merkt Harjo dat 22 juni a.s. de handtekeningen hiervoor worden gezet. Wel eisen de partijen dat 50% van de bewoners van het buitengebied zullen deelnemen omdat het anders niet rendabel te krijgen is. De wethouder benadrukt dat glasvezel niet alleen belangrijk is voor scholieren en bedrijven maar ook steeds meer voor ouderen met zorg op afstand.
  –       Veel aandacht is gegeven aan ‘de vluchtelingen’. De door het rijk opgelegde taakstelling wordt vroegtijdig gehaald. Waarbij niet alleen aandacht gegeven wordt aan huisvesting, maar eveneens aan participatie en integratie. Ook dit past in ons speerpunt duurzaamheid.
  –       De komende jaren wordt veel aandacht gevraagd voor de thema’s : 1. Duurzaam Voorst; 2. Transformerend Voorst; 3. Participerend Voorst. Daarnaast zal het thema ‘sterk bestuur’ verder uitgewerkt worden.

  Een van de leden merkt op dat de doelstellingen van Cleantech Regio onduidelijk zijn. Of dit niet een grote verspilling is en dat de hiervoor beschikbare middelen niet beter voor concrete doelstellingen ingezet  kunnen worden. Harjo Pinkster benadrukt het belang van de Ceantechregio en hoopt op (middel)lange termijn op grote voordelen. Hij ziet het ook als een mogelijkheid om via Cleantech als regio subsidiegeld los te krijgen voor projecten die niet alleen goed zijn voor de leefbaarheid maar ook voor de werkgelegenheid.

 • Vertrek Kit stam als fractiesecretaris en steunfractielid.
  De voorzitter memoreert de verdienste van Kit voor het CDA en roemt zijn ‘stille kracht achter de schermen’. Als dank voor al zijn werkzaamheden wordt een mooie fles overhandigd.
 • Zorg jonge leden
  De voorzitter spreekt de zorg van het bestuur uit over het snel verouderende ledenbestand. Hij is daarom ook blij met de aanwezigheid van een aspirant lid met een aanmerkelijk lagere leeftijd.
  Iedereen wordt gevraagd om mogelijke nieuwe leden te vragen of eventueel de namen door te geven aan het bestuur.
 • Rondvraag
  Een van de leden vraagt of er gezien ons speerpunt ‘duurzaamheid’ geen lezing over dit onderwerp  gehouden kan worden. De voorzitter geeft aan dat wij dit eerder hebben gedaan maar dat het een goed idee is om dit te herhalen.
  Een van de steunfractieleden  geeft nog aan dat maandag in de Raad het CDA zich hard zal maken om een consultant op dit gebied te benoemen zodat de adviesfunctie ook beter geborgd is.
  Een van de leden merkt op dat het een mooi voorbeeld zou zijn indien de gemeente zelf de 33 eigen gebouwen qua energiebesparing/alternatieve energie aanpakt.
 • De Benring
  Bestuursleden van de Benring geven een presentatie over het ontstaan van de coöperatie de Benring. In het kader van de participatiemaatschappij hebben de burgers van Voorst samen met Habion en Trimenzo het concept uitgewerkt. Naast 18 aanleunwoningen voor jongere bewoners die tegen een lage huur én vrijwilligerswerk in de Benring daar kunnen wonen, bestaat het gebouw uit 74 appartementen. Een aantal van de appartementen zijn geschikt voor kleinschalig wonen en weer andere appartementen kunnen ook bewoond worden door diegene die minder zorg nodig hebben. Voor de appartementen die geschikt zijn voor mensen die meer zorg nodig hebben, is dag en nacht begeleiding aanwezig.  Hierdoor kunnen ouderen in beginsel oud worden binnen het eigen dorp.
  De Benring wordt ondersteund door een vijftig vrijwilligers. Men zoekt uitbreiding voor de vrijwilligers bij jongeren (30 tot 50 jaar). Om in aanmerking voor een woning te komen moet men lid van de coöperatie zijn. De Benring moet het sociale middelpunt van Voorst worden. Zo vinden er ook gezamenlijke maaltijden plaats, komt er een jeu de boules baan, etc.
  De aanwezige CDA leden zijn onder de indruk van dit mooie initiatief en stellen nog de nodige vragen, waarna de voorzitter de drie heren bedankt voor de inspirerende presentatie. Als dank krijgen zij ieder een mooie fles.  De bestuursleden van de Benring nodigen de leden uit voor een korte rondleiding voor na de vergadering.
 • Sluiting
  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt uit om nog gezamenlijk een drankje te drinken.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *