Bericht #2

Ingezonden:

Beste lezer,

In de afgelopen maanden mochten wij ons buigen over de Bestuursrapportage 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019. Als CDA fractie hebben wij dat gedaan vanuit het rentmeesterschap, zoals wij dat voor ogen hebben en uitgesproken in ons verkiezingsprogram en het coalitieprogram ‘Samen, Samen Sterk’

Wat houden deze rapportages nu eigenlijk in?

De bestuursrapportage kijkt terug en confronteert ons over de eerste 8 maanden van de begroting 2015. En hierbij worden adviezen gegeven richting sturingsvoorstellen om budgetten te heroverwegen in positieve of minder positieve zin. Wij hebben vooral gekeken naar de verschillende voortgangsonderdelen waarbij onze CDA raadsfractie via de ‘eigen’ portefeuille per lid beoordeelde of er verdieping nodig was van de voorliggende stukken. Op een aantal terreinen zijn vragen gesteld.

De structurele resultaten worden verwerkt in de volgende Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting legt de verwachtingen vast na de eerder vastgestelde Prioriteitennota 2016 in het voorjaar en de aangegeven Bestuursrapportage. Door de Raad onvoldoende te kunnen meenemen in de Prioriteitennota 2016 wat betreft het Integraal Wegen Plan (IWP) is de opvolgende maanden aanvullende informatie verstrekt en heeft het college besloten toch vooruitlopend op de behandeling van het IWP dit traject volledig op te nemen in de Meerjarenbegroting. Uiteindelijk pakt dit redelijk uit. Wij hebben voor gestemd. Ondanks een positieve begroting voor de komende jaren zijn er aandachtspunten die ons als CDA en coalitiepartner scherp houden. Dat zijn de gevolgen van de Participatiewet, Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning.

De financiële gevolgen zullen we pas echt voor het eerst kunnen beoordelen in het komende jaar. Daarnaast zal ook het Vluchtelingenbeleid extra investeringen vergen waar het College al een voorschot heeft genomen in deze begroting van €200.000. Wij vinden als CDA Voorst dat dit wel erg krap begroot is. We praten hierover ambtelijke ondersteuning, locatie opvang en huisvesting op termijn. Ook binnen onze fractie is stevig gediscussieerd over invulling en gevolg. Wij willen als CDA Voorst een ‘tandje bijzetten’, zoals dit werd verwoord in de Raad. Wij hebben als CDA fractie goedkeuring gegeven aan beide voorliggende stukken.

Een ander fenomeen dat in dit traject van toepassing is, is de Audit Commissie. Deze commissie is sparringpartner namens de raadsfracties met onder andere de Accountant. Ooit vanuit de ondersteuningsgedachte in het leven geroepen, maar mag bijvoorbeeld geen politieke uitspraken doen. Dus zien wij een tandeloze commissie, die praat en vragen stelt. Dit kan efficiënter. Er kan ook rechtstreeks worden gepraat met de raadsleden in de Raad en bevindingen delen. Als CDA fractie zijn ook wij overtuigd van efficiëntie en zullen niet onbeperkt vasthouden aan de Audit Commissie.

Bert van de Zedde,

fractievoorzitter CDA.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *