Verkiezingsprogramma CDA Voorst 2018-2022

Naar een duurzame toekomst voor iedereen

Inhoudsopgave

 

 1. Inhoudsopgave en leeswijzer
 2. Voorwoord
 3. Beleidsbeginselen
 4. Leefbaarheid en veiligheid
 5. Zorg(en) voor elkaar
 6. Onderwijs
 7. Integratie, participatie, vrijwilligers en sport
 8. Ruimtelijke ordening en wonen
 9. Het landelijk gebied
 10. Economie en duurzaamheid
 11. Financieel beleid

 

Leeswijzer

Het programma van CDA Voorst is een gecondenseerde weergave van de standpunten die bepaald zijn in een programmacommissie bestaande uit ca. 10 CDA-leden, met daarnaast inbreng van fractie- en bestuursleden en de algemene ledenvergadering van juni 2017.

Allereerst zijn beleidsbeginselen geformuleerd. De commissie is zich ervan bewust dat een blauwdruk voor een periode van vier jaren onmogelijk is en een set van beleidsbeginselen zal in de komende jaren helpen om standpunten te bepalen ten aanzien van onderwerpen die nu nog niet op de agenda staan.

Daarnaast is in meer detail op de reguliere beleidsonderwerpen aangegeven wat de standpunten van het CDA zijn.

De opzet per beleidshoofdstuk is hetzelfde om de leesbaarheid te vergroten.

Voorwoord

Sinds ons vorige verkiezingsprogramma is de omgeving veranderd. Een breed economisch herstel heeft zich aangediend en crisisbeleid kan ingeruild worden voor strategisch, toekomstgericht beleid.

Dat is ook hard nodig, want de toename van extreme weersomstandigheden in verschillende delen van de wereld maakt duidelijk dat dit toekomstgerichte beleid in het teken moet staan van duurzaamheid in de brede zin des woords.

Niet voor niets heet ons programma dan ook “Naar een duurzame toekomst voor allen”. In deze slogan zijn in feite een aantal kernwaarden van het CDA impliciet benoemd:

 • Rentmeesterschap betekent dat we onze welvaart en verworvenheden moeten kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Dat betekent dat korte termijn gewin niet ten koste mag gaan van de lange termijn mogelijkheden.
 • Gespreide verantwoordelijkheid: burgers, overheid en maatschappelijke organisaties zijn samen verantwoordelijk.
 • Publieke gerechtigheid: de overheid is betrouwbaar, bestrijdt onrecht en behandelt iedereen gelijk, ongeacht afkomst, opleiding of religie.
 • Solidariteit: Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Alle inwoners van de gemeente Voorst moeten kunnen delen in de duurzame economische groei die wordt beoogd.

De uitdaging is om beleid te voeren en maatregelen te nemen die de ontwikkeling naar een circulaire economie bevorderen. Dat kan niet van vandaag op morgen en ook niet afgedwongen worden door overheidsbeleid.

Het verder stimuleren van het bewustzijn dat het streven naar economische duurzaamheid is noodzakelijk, daarmee kan het juiste gedrag tot stand worden gebracht en in onze cultuur ingebed worden.

Sociale duurzaamheid kan bereikt worden door iedereen de kans te geven te participeren in de samenleving, niet te accepteren dat mensen achterblijven of in isolement raken en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Het CDA zet in op het benutten van de mogelijkheden om het gemeentelijk beleid hiervoor in te zetten.

Wij rekenen op uw stem op 21 maart 2018!

terug naar de Inhoudsopgave

 

Beleidsbeginselen

 • Beleidsbeginselen dienen ter toetsing van beleidsinitiatieven.
 • Beleidsinitiatieven zullen worden getoetst op de kernwaarden:
  • rentmeesterschap (waaronder duurzaamheid, leefbaarheid)
  • gespreide verantwoordelijkheid
  • publieke gerechtigheid
  • solidariteit
 • Beleid wordt beoordeeld op haar lange termijneffecten, inclusief (financiële) risicoanalyse (rentmeesterschap).
 • Indien de haalbaarheid van een doelstelling niet bekend is, zal in het programma voorgesteld worden hiernaar onderzoek te doen.
 • Efficiënte uitvoering van de taken en allocatie van middelen. Lasten stijgen in principe niet meer dan de inflatie. Het CDA Voorst streeft naar duurzame groei voor allen in een leefbare omgeving.
 • Leefbaarheid van alle kernen van de gemeente Voorst staat voorop.
 • Sociaal beleid moet erop gericht zijn om mensen van alle leeftijden maatschappelijk te laten participeren.
 • Particuliere initiatieven en zelfredzaamheid worden aangemoedigd.
 • Waar nodig en mogelijk helpt de gemeente.
 • Economisch beleid zal expliciet getoetst moeten worden op leefbaarheidsaspecten. Met name ten aanzien van “Ruimtelijke ordening en wonen’’.
 • Gemeentelijke beleidsruimte zal gebruikt worden om doelstellingen te realiseren.

terug naar de Inhoudsopgave

 

Leefbaarheid en veiligheid

Kader

De leefbaarheid in onze gemeente hangt nauw samen met de veiligheid zoals wij die ervaren. Het waarborgen van onze veiligheid is dan ook één van de belangrijkste kerntaken binnen de politiek.

Problemen / huidige situatie

Voor onze inwoners heeft veiligheid thuis en op straat de hoogste prioriteit. Het CDA staat dan ook voor het voorkomen van criminaliteit en het aanpakken van onveilige situaties op wegen, ook in het buitengebied.

Het aantal misdrijven (per 1000) inwoners is lager dan gemiddeld in Nederland, maar de daling over de afgelopen jaren is minder sterk. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen is de afgelopen jaren opgelopen en ligt per 100 inwoners ruim boven het landelijk gemiddelde.

CDA Standpunten

Het CDA Voorst heeft de afgelopen regeerperiode binnen de coalitie vorm gegeven aan de veiligheid binnen onze gemeente door het verder bevorderen van de sociale cohesie in kernen en buurten en het voorkomen van criminaliteit en ongewenste situaties. De gevolgen hiervan op onze leefomgeving zijn voor het CDA een belangrijke toets gebleken. Deze aanpak willen wij voortzetten bij bestaand en nieuw in te zetten beleid.

Het CDA Voorst vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in de kernen wordt bevorderd en zal daarom:

 • Dorps- of wijkcontactpersonen blijvend ondersteunen. Wij willen dit succesvolle model continueren in de dorpen en navolging geven in Twello.
 • Initiatieven en activiteiten door burgers en/of een contactpersoon aanmoedigen en ondersteunen.
 • Inwoners van de gemeente Voorst ondersteunen wanneer zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Met hulp uit hun eigen kring.

Het CDA Voorst vindt dat leefbaarheid binnen onze gemeente nauw samengaat met de veiligheid. Omdat veiligheid als één van de kerntaken van de politiek wordt gezien wil het CDA Voorst:

 • Inzetten op preventieve maatregelen om zo criminaliteit, drugs- en alcohol misbruik en gerelateerde overlast tegen te gaan.
 • Meer aandacht voor onveilige situaties op straat met als doel het terugdringen van het aantal verkeersongevallen.

terug naar de Inhoudsopgave

Zorg(en)­ voor elkaar

Kader

Zorg is een fundamentele basis behoefte. Iedereen heeft zorg nodig. Veelal zorgen mensen onderling voor elkaar, als familie, in het gezin maar ook binnen vriendengroepen of als buren. Toch zijn er momenten in een mensenleven dat er meer of andere zorg nodig is. Dit kan in de vorm van mantelzorg of professionele hulpverlening. Op die momenten heeft de gemeente een belangrijke rol. De gemeente draagt dan verantwoordelijkheid voor de vele verschillende vormen van zorg.

Problemen / huidige situatie

In de afgelopen jaren zijn taken van nationaal naar gemeentelijk niveau overgeheveld. De gemeente Voorst heeft daartoe maatregelen genomen, zoals op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Uitdaging is om ervoor te blijven zorgen dat hulp en zorg voor degenen die dat nodig hebben toegankelijk en betaalbaar blijft.

Een andere uitdaging betreft het enthousiasmeren van onze burgers om binnen hun mogelijkheden actief bij te dragen aan de zorg voor elkaar.

CDA standpunten

Het CDA Voorst vindt het belangrijk dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor het (sociale) beleid omtrent de zorg door te ondersteunen en faciliteren. Of het nu gaat om chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking, kinderen, jongeren of ouderen.  Deze mensen (of hun familie) moeten zo lang mogelijk zelf de regie over de invulling van hun zorgbehoeften en daarmee hun leven kunnen behouden. Betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij de sleutelwoorden. En het bevorderen van zelfredzaamheid staat niet gelijk aan mensen aan hun lot overlaten.

Het CDA Voorst is daarom van mening dat:

 • Het sociale beleid de participatie van inwoners moet bevorderen.
 • Belemmeringen moeten worden weggenomen.
 • De kwalitatieve zorg en de menselijke maat voorop dienen te staan.
 • Noodzakelijke zorg zal altijd verleend moeten worden. Met andere woorden dat zorg (op korte termijn) altijd voor de financiën gaat.
 • De zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Ook voor de kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken.
 • Er meer aandacht en ondersteuning moet komen voor de mantelzorgers.
 • Ouders en kind(eren) volledig betrokken behoren te worden bij het jeugdhulpverlening proces.

Daarnaast wil het CDA Voorst dat er meer bewustzijn ontstaat voor en er preventief opgetreden wordt bij:

 • Eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking en;
 • Armoede

Daarom wil het CDA Voorst dat;

 • Alle betrokkenen horen alert te worden en te blijven op de (re-)integratie van mensen in de maatschappij.

terug naar de Inhoudsopgave

Onderwijs

Kader

Onderwijs is bepalend voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. Het biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om het beste in hun zelf naar boven te halen. Om hun talenten te ontwikkelen. Goed onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, op een goed leven en bestaanszekerheid. Binnen onze kenniseconomie is er dan ook steeds meer vraag naar goed opgeleide mensen.

Problemen / Huidige situatie

Het onderwijs in Nederland en de gemeente Voorst is in het algemeen van goede kwaliteit en wordt in hoge mate bepaald door landelijk beleid. Toch kan de gemeente door specifiek beleid bijdragen aan de ontwikkeling van schoolgaande jeugd.

CDA Standpunten

Hoewel de lokale politiek beperkte invloed heeft op het onderwijs (wordt op nationaal georganiseerd), is het CDA Voorst van mening dat wij op gemeentelijk niveau onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit betekent dat wij zuinig moeten zijn op wat er goed gaat in onze gemeente op het gebied van onderwijs. Te denken valt aan o.a. logopedische begeleiding, de sportactiviteiten waaronder ook Swim2Play, de techniekdagen. Deze activiteiten verdienen onze zorg, aandacht en blijvende ondersteuning.

Het CDA Voorst is van mening dat er ruimte moet zijn voor:

 • Voldoende bewegingsmogelijkheden door kinderen en jongeren. CDA Voorst wil daarom bevorderen dat er twee keer per week ruimte komt gymlessen c.q. bewegingslessen.
 • Persoonlijke ontwikkeling door middel van muzikaal onderwijs. Scholen zullen daarom gestimuleerd worden om meer aandacht te besteden aan muzikaal onderwijs. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden tussen scholen en muziekverenigingen. Met steun van de gemeente kunnen er (nieuwe) activiteiten worden ontwikkeld.
 • Het veilig kunnen buiten spelen. Het buitenspelen in een veilige omgeving moet als alternatief dienen voor vermaak via tv, gamen of tablet. De buurtcoach en/of sportcoach in de kernen kan hier een bijdrage aan leveren.

CDA Voorst wil dat de gemeente alert blijft op ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdige schoolverlating en tenminste de wettelijke controleplicht vervuld.

 

terug naar de Inhoudsopgave

Integratie, participatie, vrijwilligers en sport

Hanke Bruins-Slot, geflankeerd door Cees Booster (l) en Robert Horstink (r)

Kader integratie

De samenstelling van de inwoners van onze gemeente is aan verandering onderhevig, mede door internationale problemen als oorlog en klimaatveranderingen. Voor nieuwe inwoners van onze gemeente die afkomstig zij uit onveilige gebieden vraagt integratie en participatie aandacht en tijd.

Het CDA Voorst is van mening dat de overheid en burgers gezamenlijk moeten optrekken om tot een succesvolle integratie en participatie te komen. Met begrip voor de kwetsbaarheid en waarde van onze democratie, rechtsstaat en grondrechten.

Probleem / huidige situatie

De huidige maatschappij wordt mede gekarakteriseerd door vooroordelen over vluchtelingen en religies. De uitdaging voor de gemeente Voorst is om nieuwkomers te integreren in de gemeente en daarmee impliciet vooroordelen uit de wereld te helpen.

CDA Standpunten Integratie

Het CDA Voorst gaat uit van de kracht van de mens. Die kracht leidt tot betrokkenheid bij de eigen buren en leefomgeving. Het CDA Voorst is daarom van mening dat:

 • Cursussen en burger initiatieven met aandacht voor de integratie van statushouders binnen onze samenleving aandacht en ondersteuning vanuit de gemeente verdienen.
 • Een gespreide huisvesting van statushouders binnen onze samenleving zorgt voor draagvlak. Wijken zullen hierdoor leefbaar blijven waardoor onderlinge betrokkenheid en acceptatie mogelijk blijft.

Kader vrijwilligers

Onze samenleving wordt grotendeels vormgegeven door vrijwilligers. Op allerlei vlakken zetten mensen zich in om onze samenleving meer kleur te geven en onze leefomgeving te verbeteren. Zonder deze mensen zijn veel essentiële zaken op het gebied van sport, onderwijs, cultuur maar ook qua zorg en het omzien naar elkaar niet mogelijk. De kracht die van deze mensen uitgaat en de kennis waarover ze beschikken beschouwt het CDA Voorst als zeer waardevol.

CDA Standpunten Vrijwilligers

Het CDA Voorst hecht veel waarde aan de kennis en kracht van vrijwilligers die met hun inzet vorm geven aan onze gemeente. Daarom wil het CDA Voorst zich inzetten voor:

 • Inwoners die initiatieven binnen de gemeente Voorst tonen. Het CDA Voorst zal daarom de gemeente aanmoedigen om op haar beurt te faciliteren (gespreide verantwoordelijkheid) daar waar dat nodig wordt geacht.
 • Vrijwilligers die ondersteuning vragen bij hun activiteiten. Het CDA Voorst is van mening dat de gemeente activiteiten moet faciliteren en waar nodig de ruimte bieden of beperkingen wegnemen.

Het CDA Voorst hecht in het bijzonder waarde aan jongeren die zich voor onze gemeenschap inzetten. Jongeren zijn immers onze toekomst. Daarom wil het CDA Voorst:

 • Jongeren die zich door middel van vrijwilligerswerk inzetten voor onze gemeenschap aanmoedigen in de vorm een jaarlijkse uitreiking van het jongerenlintje. Dit lintje zal jaarlijks uitreikt worden aan jongeren die van bijzondere betekenis zijn voor onze samenleving.

Omdat de jongeren de toekomst hebben wil het CDA Voorst de komende periode ook graag:

 • Een jongerenraad met een jongeren burgemeester realiseren. Het CDA Voorst ziet dit als een unieke kans op een mooie wisselwerking voor alle betrokkenen. Voor onze gemeente levert het een frisse blik op, voor de jongeren de gelegenheid op persoonlijke ontwikkeling en een unieke kennismaking met het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

Kader SPORT

Sport en beweging draagt direct bij aan de gezondheid van mensen en hun welbevinden. Het CDA wil daarom bevorderen dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om te bewegen naar gelang hun fysieke mogelijkheden.

CDA Standpunten

CDA Voorst wil voor ouderen “bewegen in de buurt” promoten en hecht waarde aan deelname aan onze maatschappij door mensen met een beperking.

Sport voor kinderen tot 12 jaar zou gratis moeten zijn.

terug naar de Inhoudsopgave

Ruimtelijke ordening en wonen

Kader

Op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen heeft de gemeente een belangrijke taak. Ruimtelijke ordening is het middel om zaken als wonen, werken en recreëren in een visie en in juridische zin evenwichtig en in samenhang vast te leggen.

Wonen is een belangrijke levensbehoefte. Ouderen en jongeren moeten een goede woonplek kunnen vinden in de gemeente Voorst.

Problemen / huidige situatie

Ruimtelijke ordening en leefbaarheid zijn sterk verbonden. De nieuwe omgevingswet zal nieuwe kaders neerzetten en de gemeente Voorst moet zich daarop voorbereiden.

Voor woningbouw is de uitdaging om de vraag naar en het aanbod van woningen kwalitatief in balans te brengen, wonen betaalbaar te houden en duurzaamheid te bevorderen.

CDA Standpunten

Het CDA wil duurzame lange-termijnkeuzes maken, onder andere door:

 • Meer sociale woningbouw te realiseren.
 • Sociale woningbouw te saneren en te combineren met nieuwbouw.
 • Goedkope woningbouw zo lang mogelijk goedkoop te houden voor de oorspronkelijke doelgroepen die verbonden zijn aan de gemeente Voorst.
 • Bij te dragen aan het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.
 • Aandacht voor en actie gericht op bereikbaarheid en veiligheid.
 • Te faciliteren in de concentratie van bedrijvigheid (winkels en bedrijven).
 • Het ontplooien van nieuwe woonvormen zoals kleinschalige woningbouw voor ouderen en levensloopbestendige woonvormen (evt. met mantelzorg).

Bij de duurzame lange-termijnkeuzes horen ook:

 • Het terugbrengen van de grondwaarde naar de kostprijs van de grond. De hoogte daarvan dient mede afhankelijk te zijn van de te realiseren woningcategorieën.
 • Aandacht voor de woningbehoefte en -ontwikkeling.
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen en kernen.
 • Actieve aandacht voor behoud en/of uitbreiding van de middenstand, door het stimuleren van de bedrijvigheid.
 • Actieve aandacht voor het verder ontwikkelen van Twello centrum continueren. Diversiteit moet hierbij het streven zijn.
 • Oog voor herontwikkeling van verouderde bedrijfsterreinen waarbij onderzoeken binnen budgettaire mogelijkheden van belang zijn.

 

terug naar de Inhoudsopgave

Het landelijk gebied

Kader

Voorst heeft een uitgebreid landelijk gebied van ruim 8.100 hectare landbouwgrond. De grondgebonden melkveehouderij is hier het sterkst vertegenwoordigd met 108 melkveebedrijven. Sinds 2010 is het aantal melkveehouders met 10% gedaald. De daling van het agrarische ondernemers in de akker- en tuinbouw is sinds 2010 met bijna 30% afgenomen. Het aantal veehouders met varkens en kippen is de afgelopen 6 jaar in Voorst met meer dan 40% afgenomen. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van het ontbreken van bedrijfsopvolgers, maar ook van strengere eisen die de markt en de maatschappij oplegt aan de agrariërs.

Problemen / huidige situatie

De transitie naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering en –ontwikkeling is in volle gang en vergt steeds grotere inspanningen van ondernemers om hun bedrijf aan te passen.  Het CDA ondersteunt deze transitie en vindt dat de agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bedrijven toekomst bestendig aan te passen. Hiertoe behoort ook de omschakeling naar meer biologische dierhouderijsystemen en bedrijfsvoering. Het CDA vindt dat binnen haar mogelijkheden, de gemeente in dit veranderingsproces een faciliterende functie dient te vervullen.

CDA Standpunten

Voorst is een landelijke gemeente, het CDA vindt dat dit zo moet blijven. Landschapsbeheer en leefbaarheid/duurzaamheid zijn sterk met elkaar verbonden. Dit betekent dat:

 • Het CDA zich sterk wil maken voor een duurzame transitie van het landelijk gebied.
 • De ondernemers dienen daarbij ruimte te krijgen bij hun bedrijfsvoering op een innovatieve, toekomstbestendige en duurzame manier.
 • Het landelijk gebied bereikbaar moet blijven.
 • Ruimte voor de agrarische sector is van groot belang.
 • De nieuwe mogelijkheden op het gebied van recreatie, kleine boerencampings, eet- en drinkgelegenheden, zorgboerderijen en andere groene diensten e.d. dienen benut te worden.
 • Een blijvende, gemeentelijke ondersteuning bij het oplossen van de asbestproblematiek.

terug naar de Inhoudsopgave

Economie en duurzaamheid

Kader

De Nederlandse economie is duidelijk in herstel, met positieve effecten in de gemeente Voorst. Het aantal werklozen daalt en de bedrijvigheid neemt toe. Het nieuwe kabinet zal meer inzetten op duurzaamheid en dat heeft gevolgen voor onze gemeente. De gemeente Voorst ligt tussen een aantal grotere gemeenten en inwoners werken vaak in andere gemeenten. Samenwerking met andere gemeenten is een manier om waar nodig schaalgrootte of schaalvoordelen te realiseren.

Problemen / huidige situatie

De tendens naar een duurzamere groeimodel gaat gepaard met kansen en bedreigingen voor bestaande en nieuwe bedrijven. De gemeente Voorst staat voor de uitdaging om nieuwe mogelijkheden te faciliteren. Deelname aan de Cleantech regio biedt mogelijkheden die verder uitgebaat kunnen en moeten worden.

CDA Standpunten

Economie, toekomstbestendigheid en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden en vragen om een geïntegreerde aanpak. Daarom is het CDA Voorst van mening dat:

 • Economisch beleid moet worden gebouwd op de sterke punten van de gemeente Voorst.
 • Wij moeten streven naar een circulaire economie en dat economisch haalbare initiatieven daartoe actief ondersteund moeten worden.
 • Het duurzame imago van de gemeente Voorst, o.a. via ‘Cleantech’ en een energie neutraal gemeentehuis, moet worden versterkt.
 • Samenwerking binnen de Cleantech regio moet worden gestimuleerd om kennis/ervaring te delen en synergiën, kritische massa en innovatie te realiseren.
 • Onderzoek nodig is naar versterking van activiteiten rondom toerisme en recreatie, de bijbehorende voorzieningen en de verbinding met de vitaliteit van de kleinere dorpskernen.

“Duurzaamheid” is meer is dan enkel energiebesparing. Het CDA Voorst vindt innovatie daarom noodzakelijk en wil succesvolle initiatieven versnellen. Wij denken hierbij aan:

 • Energiecoaches, wooncoaches en overige maatregelen.
 • Het toetsen van toekomstbestendigheid op allerlei gebieden (duurzaamheid en leefbaarheid) waar praktisch mogelijk
 • Vliegveld Teuge: balans zoeken tussen economie en leefomgeving, ook na 2018/19; vasthouden aan het 80.000 vliegbewegingen plafond en parabewegingen binnen de telling halen. Winst in geluidsbelasting door technologische ontwikkelingen komt niet automatisch ten goede aan meer vliegbewegingen.
 • Een goed verkeers- en fietsplan voor de gemeente.
 • Randweg Twello: CDA Voorst heeft tegen gestemd in de Raad met de kanttekening dat afwegingen gemaakt moeten worden op basis van een deugdelijke studie van voor- en nadelen (op basis van “economie, duurzaamheid en leefbaarheid”).
 • Herijking van oude industrieterreinen.

terug naar de Inhoudsopgave

Financieel beleid

Kader

De beleidswensen en –prioriteiten moeten passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Voorst. Die wordt voor een groot deel bepaald door landelijk beleid en een klein deel door gemeentelijke heffingen en belastingen. Bij het overwegen van nieuw beleid is afweging van het schrappen van bestaand beleid en hogere heffingen noodzakelijk. Het CDA is van oudsher voorstander van een degelijk financieel beleid, waarmee mede invulling wordt gegeven aan ‘’rentmeesterschap’’.

Problemen / huidige situatie

De gemeente Voorst is de problemen na de financiële crisis te boven gekomen en de financiën zijn in de kern gezond. Bedreigingen hiervoor liggen met name in hogere uitgaven die verbonden kunnen zijn met investeringen in infrastructuur en/of gebouwen. Die zullen bijzonder goed onderbouwd en doorgerekend moeten worden om te voorkomen dat ze op lange termijn ten koste gaan van basisvoorzieningen op andere beleidsgebieden.

CDA Standpunten

Het CDA streeft naar een begroting die structureel in evenwicht is om ook in de toekomst in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Hier ligt een directe link met de kernwaarde rentmeesterschap.

In concreto streeft het CDA Voorst naar

 • Een efficiënte en zorgvuldige besteding van middelen.
 • Balans tussen gemeentelijke ambities en ontwikkeling lasten.
 • Goede afweging omtrent financiële risico’s en weerstandsvermogen.
 • Het actief nastreven van schaalvoordelen via samenwerking met andere gemeenten, niet door fusie.
 • Transparante verantwoording van besteding publieke middelen om draagvlak bij de burgers te houden.

terug naar de Inhoudsopgave


 

 

De geschiedenis van het CDA

in de gemeente Voorst (met een doorkijk naar de toekomst)

Door Cees Booster

Cees Booster

Raadslid Cees Booster

Bij veel mensen is het bekend dat het CDA is ontstaan uit het samen gaan van 3 partijen: KVP (katholieke volks partij), CHU (christelijk historische unie) en ARP (anti revolutionaire partij). Interessant is, dat ik in het bezit ben van oude notulenschriften van de ARP en het CDA van onze afdeling in de gemeente Voorst. Hierin staat vermeld dat op 21 maart 1924 de ARP gemeente Voorst een feit is. Ene mijnheer Groothedde wordt gekozen als voorzitter van het voorlopige bestuur.

In 1978 wordt de eerste gezamenlijke groslijst van CDA Voorst voor de gemeenteraadsverkiezing samengesteld. Met een evenredige verdeling van de zetels, 5 zetels met KVP leden, 3 met CHU leden en 1 lid uit de ARP. Dit naar rato van het aantal leden van de partijen.

 

 

 

 

Ook is het aardig om te lezen dat CDA Voorst initiatiefnemer was voor de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis, en een belangrijke rol speelde in de realisatie hiervan. Als CDA Voorst kunnen we trots zijn dat we de plannen voor een overdekt zwembad op de gemeentelijke agenda hebben gekregen en dat er een belangrijke keuze is gemaakt voor de realisatie van dit schitterende zwembad.

Bijzonder is dat we nu weer een belangrijke keuze moeten maken hoe verder te gaan met ons “huis der gemeente”. Doelmatigheid en duurzaamheid zijn hierbij de kernthema’s.

CDA Voorst staat voor een grote uitdaging, want binnenkort zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2018 komt CDA Voorst met een vernieuwde fractie. Jonge, goed gekwalificeerde mensen onder leiding van een ervaren en gedreven politicus zullen laten zien dat CDA  Voorst er is en ze gaan ons verkiezingsprogramma waarmaken!

Om weer te geven hoe we als CDA in de maatschappij stonden en staan, noem ik een aantal items die wellicht voor u herkenbaar zijn:

 • Schuivende panelen
 • Niet bij brood alleen
 • Samen sterk
 • Dicht bij de mensen.

Deze onderwerpen lijken misschien verleden tijd, maar zijn nog steeds actueel.

Rentmeesterschap is en blijft een uitgangspunt voor het CDA in onze mooie gemeente Voorst.

 


CDA Partijgeschiedenis (algemeen)

 

40 jaar CDA 

(Deze informatie komt van wikipedia)

Het CDA werd officieel op 11 oktober 1980 opgericht als gevolg van een fusie van drie oude christelijke partijen, de Christelijk-Historische Unie (CHU), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Katholieke Volkspartij (KVP), die ook wel ‘de drie grote confessionele partijen’ werden genoemd. Architect van de nieuwe alliantie was Piet Steenkamp. De drie partijen waren echter al sinds 1967 hierover met elkaar in gesprek. Dit overleg vond plaats in de Groep van Achttien, vertegenwoordigers uit de betreffende partijen, waarbij het belangrijkste punt van discussie het begrip ‘christelijke politiek’ was.

Van 1918 tot 1980 maakten deze afzonderlijke partijen vrijwel onafgebroken deel uit van de regering. Het CDA is sinds 1977 via een eigen lijst in de Tweede Kamer vertegenwoordigd en heeft tot 2012, met een onderbreking tijdens de paarse kabinetten Kok tussen 1994 en 2002, steeds regeringsverantwoordelijkheid gedragen.

De eerste zeventien jaren nam het CDA deel aan de kabinetten Kabinet-Van Agt I, Kabinet-Van Agt II en Kabinet-Van Agt III onder aanvoering van Dries van Agt en de kabinetten Kabinet-Lubbers I, Kabinet-Lubbers II en Kabinet-Lubbers III onder aanvoering van Ruud Lubbers, beiden van CDA-huize. In 1994 leed de partij een gevoelige nederlaag en verdween in de oppositiebanken. Bij de Provinciale Statenverkiezingen 1995 leed het CDA opnieuw verlies, en in de Eerste Kamer verloor de partij 8 van haar 27 zetels. Bij de verkiezingen in 1998 slonk de partij in de Tweede Kamer tot het toenmalige historische dieptepunt van 29 zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 en 1998 kreeg het CDA bovendien te maken met de katholieke afsplitsing van de conservatieve Katholieke Politieke Partij (KPP) onder leiding van de rooms-katholieke politicus Olaf baron van Boetzelaer, die echter geen Kamerzetel wist te bemachtigen. Na 1998 keerde de KPP-aanhang terug naar het CDA.

Het partijbureau van het CDA in Den Haag

Na de oppositievoering onder twee ‘Paarse’ kabinetten (Partij van de Arbeid/VVD/D66) werd het CDA met 43 zetels de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002. In een coalitie met de LPF en de VVD verkreeg het CDA het premierschap (Jan Peter Balkenende), zes ministeries en vijf staatssecretariaten in het Kabinet-Balkenende I. Door onenigheid binnen de coalitie, vooral binnen de LPF, viel het kabinet spoedig.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 werd het CDA onder leiding van Jan Peter Balkenende opnieuw de grootste partij met 44 zetels en werd het Kabinet-Balkenende II van CDA, VVD en D66 gevormd. Na het vertrek van D66 uit de coalitie ging in 2006 een minderheidskabinet Kabinet-Balkenende III van CDA en VVD alleen verder.

Het CDA bleef ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 met 41 zetels de grootste partij van Nederland, met een verschil van 8 zetels op de PvdA. Op 22 februari 2007 werd Kabinet-Balkenende IV beëdigd waarin naast het CDA ook de PvdA en de ChristenUnie deelnemen. Het CDA levert 8 ministers en 4 staatssecretarissen. Dit kabinet is op 20 februari 2010 gevallen door het uittreden van de PvdA, als gevolg van een onherstelbare vertrouwensbreuk naar aanleiding van een meningsverschil tussen het CDA en de PvdA over de kwestie-Uruzgan. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 behaalde het CDA een historisch verlies van 20 zetels en kwam met 21 zetels terug in de Tweede Kamer. Hierop trad Balkenende af als partijleider en zag hij af van plaatsname in de CDA-fractie. Door de partij is besloten om een grondige evaluatie te doen naar dit grote verlies en voorlopig geen partijleider aan te wijzen. Na een moeizame kabinetsformatie werd op 14 oktober 2010 het kabinet-Rutte beëdigd, bestaande uit de VVD en het CDA. In dit kabinet leveren zowel de VVD als het CDA 6 ministers en 4 staatssecretarissen. Na de verkiezingen van 2010 zakte het CDA verder in de peilingen.

Op 26 april, na het mislukken van het Catshuisoverleg, sloot het CDA met de fracties van VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie een Begrotingsakkoord 2013 over miljarden euro’s bezuinigen en hervormen om het begrotingstekort 2013 binnen de norm van 3% te krijgen.

Het partijleiderschap is vanaf eind juni 2012 in handen van fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. Eerder werd het partijleiderschap gedeeld door vicepremier en minister Maxime Verhagen, Van Haersma Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom.

De huidige CDA-voorzitter is Ruth Peetoom. Op het partijcongres van 2 april 2011 werd bekend dat zij met 8.575 stemmen, 60,9% van het totaal, verkozen was. Hiermee volgde ze interim-voorzitter Liesbeth Spies op. Samen met het congres drong zij aan op de instelling van het Nieuwe Strategisch Beraad.

Afsplitsingen

Onder leiding van onder meer oud-ARP- en oud-CDA-politica Cathy Ubels kwam in 1981 de links-progressieve Evangelische Volkspartij (EVP) tot stand uit onvrede met de centrumrechtse koers van het CDA. Talrijke leden van de CDA-werkgroep Niet bij brood alleen (1980) verenigden zich aldus met andere links-progressieve protestantse christenen, zoals de Nederlandse Stasi-spion, vredesactivist, EVP-politicus en oud-generaal Chiel von Meijenfeldt. De EVP bestond gedurende bijna tien jaar en ging daarna op in de fusiepartij GroenLinks.

Sinds de oprichting van het CDA is binnen de partij de conservatieve algemeen-christelijke Beweging Christelijke Koers (BCK) actief. In 1994 scheurden conservatieve katholieke lokale CDA-politici en katholieke BCK’ers zich af door oprichting van de Katholieke Politieke Partij (KPP), die echter geen kamerzetel won bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 en 1998. Onder leiding van oud-KPP-lijsttrekker Olaf baron van Boetzelaer keerden de conservatieve katholieke KPP-politici na vier jaar terug naar het CDA.

In 2012 doken meermaals geruchten op over een grote conservatieve politieke afscheuring van het CDA in Limburg uit onvrede met de linkse en “rode” partijkoers van de nieuwe partijvoorzitter Ruth Peetoom. Het CDA in Limburg zou een afsplitsing naar gelijkenis met de CSU(Christelijk-Sociale Unie) in Beieren willen oprichten volgens CDA-senator René van der Linden. De Limburgse afdelingsvoorzitter heeft in 2012 al de mogelijkheden van afsplitsing op schrift gesteld.