Ingezonden reactie van CDA Voorst

“Als bestuur van CDA Voorst reageren we op het artikel ‘Samen optrekken met de inwoners van de gemeente Voorst’ van 3 november. Daarin wordt de aansluiting van fractie Suelmann bij VVD-Liberaal 2000 aangekondigd.

Dit artikel mist feitelijke informatie die de kritische lezer als achtergrond zou moeten kennen. Zo is mevrouw Suelmann in de gemeenteraad gekomen via de CDA-lijst omdat ze op nummer 2 stond. Als persoon had zij onvoldoende stemmen voor een voorkeurszetel. Desondanks heeft zij begin 2019 de CDA-fractie verlaten, heeft de belofte om in zo’n geval haar zetel op te geven gebroken en is zonder democratische legitimatie alleen doorgegaan. In goed Nederlands heet dat zetelroof. Daarbij heeft ze aangegeven dat ze het CDA Voorst programma zou blijven volgen. Rechtstreeks uit dat programma, waaraan mevrouw Suelmann overigens een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, komt het jongerenlintje.

Tot voor kort was mevrouw Suelmann nog lid van onze partij. Inmiddels blijkt dat zij de CDA-uitgangspunten heeft ingeruild voor die van VVD-Liberaal 2000. Dat is opmerkelijk te noemen, zeker in het licht van de titel van het artikel van vorige week. Weet de burger van de gemeente Voorst wel met wie hij of zij optrekt?

Wij gaan ervan uit dat de goede verstandhouding met VVD-Liberaal 2000 wordt gecontinueerd. Ondanks duidelijke inhoudelijke verschillen zijn er voldoende aanknopingspunten om samen te werken.

Bestuur CDA Voorst’’

VN. 10-11-2021

 

 

 


Landelijk CDA 

Na het partijcongres van enkele weken geleden blijft het helaas rommelen. De goede  inhoudelijke bijdrage van Pieter Heerma bij de algemene beschouwingen werd al snel weer  overschaduwd door de uitspraken van Mona Keijzer over de Coronapas.  

En nu Pieter Omtzigt weer terug is, kan hij zonder de ballast van deel uit te maken van een kabinet het CDA  gedachtengoed onder de aandacht brengen. Want hoe je het ook went of keert, Omtzigt maakt furore met  een sterke visie op de uitwerking van de CDA-kernwaarden in het huidige tijdsgewricht. En weet daarbij de  pers op zijn hand. Laten we hopen dat CDA en Omtzigt uiteindelijk weer tot elkaar komen en dat  

persoonlijke wrijfpunten ondergeschikt worden gemaakt aan de inhoud. 

Lokaal 

We zijn hard bezig om de lokale basis van het CDA te verbreden. Voor de ondersteuning van de fractie  hebben we Theo Timmermans bereid gevonden een bijdrage te leveren; hij is onder meer bekend van zijn  betrokkenheid bij de Stichting Natuurlijk Twello, met als aandachtspunten beperken van overlast, behoud  van natuur en bevorderen van veiligheid. Dat past vanzelfsprekend goed bij ons. 

Bestuurlijk wordt gewerkt aan het bemensen van het bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van maart  2022. We hebben goede hoop dat we dan weer een voltallig bestuur hebben. In de ALV van november  hopen we meer duidelijkheid te verschaffen. 

Dan de fractie en ondersteuning: naar verwachting zullen we in staat zijn om voor de verkiezingen voor de  gemeenteraad een goed gespreide advies kieslijst op te stellen. Daarop zult u zeker een aantal nieuwe  namen ontdekken. We zijn nog wel druk bezig met de puzzel van de hoogste plaatsen op de advieslijst. 

In aanvulling op ons bericht van 15 september om ons te laten weten wie u voor wil dragen voor de  kieslijst, verzoeken we u bij deze om ons dat uiterlijk 15 oktober a.s. te laten weten. Dan blijven we goed op  koers om in de ALV van 25 november de kieslijst vast te stellen. 

We zullen u de agenda voor de ALV, de advies kieslijst en overige relevante stukken uiterlijk drie weken  voor de vergadering doen toekomen. Bij deze bent u voor deze algemene ledenvergadering alvast van  harte uitgenodigd! 

Jaap Borst 

Waarnemend Voorzitter 

 

 

 

 


 

 

 

 

CDA Partijcongres 11 september

Het extra partijcongres stond in het teken van de voor het CDA desastreus verlopen verkiezingen. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie Spies onderzocht wat er vanaf de lijsttrekkersverkiezingen is misgegaan. De commissie Van Rooy heeft de governance van de partij onderzocht en de commissie Van Zwol heeft de diverse rapporten over het CDA gedachtengoed samengevat: ‘’Naar een herkenbaar CDA, recht doen, gezond leven, verschil verbinden.

De eerste twee rapporten betreffen het afleggen van verantwoording en de organisatie van de partij, terwijl de derde de leidraad is voor de toekomst.

Voor wat betreft het congres beperk ik me tot een aantal observaties en wat we daarmee in de gemeente Voorst moeten en kunnen doen.

Observaties

  • Er zijn veel leden bezorgd over de tweespalt in het CDA en het vertrek van Omtzigt.
  • Het congres heeft ertoe bijgedragen dat er weer wat meer eenheid is en dat is ook wat de meeste leden willen gezien de inhoud van een aantal resoluties.
  • De leden willen dat het CDA een middenpartij is die niet te veel naar rechts wordt getrokken. Het warm ontvangen rapport van de commissie Van Zwol zal voor het uitlijnen en balanceren van het CDA voertuig leiden als de strekking ervan in praktijk wordt gebracht.
  • De jongeren in het CDA hebben hun stem laten horen en hun resolutie dat het afschaffen van het leenstelsel voor studenten een voorwaarde is voor regeringsdeelname is aangenomen. Het was verfrissend en hoopgevend voor de toekomst dat zo veel jongeren aanwezig waren en hun inbreng lieten horen.
  • Het congres werd besloten met een bevlogen speech van Wopke Hoekstra. Een speech in de lijn van het rapport van de commissie Van Zwol, langs de lijnen van de kernwaarden van het CDA. De tekst van de speech kunt u lezen via de volgende link: https://www.cda.nl/speechwopke

Wat kunnen en moeten we ermee?

Er is een aanzet gegeven om het CDA weer een partij van de inhoud te maken, een partij die midden in de samenleving staat. De samenleving zal ook centraal staan in het programma van CDA Voorst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het CDA is daarmee aantrekkelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie of afkomst. Dat mogen we met zijn allen best wat vaker uitdragen.

Tot slot: we zijn begonnen met het in kaart brengen van wie op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wil staan. Dat loopt op zich goed, maar met name voor de potentieel verkiesbare plaatsten kunnen we nog wel enkele personen gebruiken. Kent u iemand die de uitdaging wil aangaan, laat het ons dan weten en we zullen hem of haar benaderen.

 

Jaap Borst

 

 

 

 


Afscheid Véronique Groothuis

Beste Véronique,

Toen ik een jaar geleden voor het afscheid van Bert van de Zedde achter het beeldscherm zat, had ik niet kunnen bedenken dat mij de eer om een dankwoord voor een vertrekkend raadslid uit te spreken nogmaals te beurt zou vallen. En al helemaal niet opnieuw van achter de PC.

Namens CDA Voorst mag ik je van harte bedanken. Door alle raadsstukken heen worstelend heb je blijk gegeven van je inzet en inspanningen voor de publieke zaak.

Jammer genoeg is je verblijf in de Raad door persoonlijke omstandigheden tot ongeveer een jaar beperkt gebleven, maar daarvoor ben je natuurlijk als exponent van de Cursus Politiek Actief al geruime tijd als fractievertegenwoordiger voor het CDA actief geweest.

 

En ook jammer dat je daarmee geen deelgenoot kunt zijn van de plannen die CDA Voorst ontwikkelt voor de komende raadsperiode.

In de gemeenteraad zitten en daar de kastanjes uit het vuur halen is, ook met fractie-ervaring, een flinke uitdaging. En dat onder bijzondere omstandigheden. Ik noem er twee.

Ten eerste Corona: de lange periode van beperkingen hebben de onderlinge communicatie een stuk moeilijker gemaakt – dat geldt binnen en tussen partijen. Ik denk dat er hierdoor in de gehele samenleving meer wrijving is ontstaan dan we vermoeden en daar zal de politiek mee aan de slag moeten.

Daarnaast valt het niet altijd mee om te functioneren als kleine partner in een coalitie waar de grote partij uiteindelijk toch liever spierballen dan verstand gebruikt.

Daarmee is er tijdens een jaar raadslidmaatschap toch wel het een en ander gebeurd met een coalitiecrisis als hoogte- en dieptepunt. Door Corona een crisis die zich per telefoon en app voltrok, terwijl we anders misschien nog jaren van de ‘’nacht van Véronique’’ hadden kunnen spreken.

Ik wil afsluiten met Véronique nogmaals te bedanken voor haar inzet en haar en Johan alle goeds te wensen voor de toekomst.

In de overtuiging dat die wens door ons allemaal gedeeld wordt stel ik voor dat iedereen even van ‘’mute’’ afgaat om deze wens kracht bij te zetten.


 

 

 

Jaap Borst als bestuursvoorzitter CDA Voorst staat op de kieslijst van de Tweede Kamer:

 

 

 

 


PERSBERICHT-24 januari 2021

CDA Voorst door coalitiepartners de wacht aangezegd

Gisteren hebben Gemeentebelangen en D66 de samenwerking met het CDA in de gemeente Voorst opgezegd omdat het huidige voorstel inzake de Westelijke Randweg niet op de steun van de CDA-fractie kan rekenen.

Omdat het voorstel op wezenlijke punten afwijkt van hetgeen in het coalitieakkoord is beschreven, heeft de CDA fractie een nieuwe afweging moeten maken. Een belangrijk aspect is dat de kosten van de Randweg aanzienlijk hoger uit gaan vallen en gemeente daarvan een flink stuk voor zijn rekening zal moeten nemen. Dit zal vroeger of later op de burgers van de gemeente Voorst worden afgewenteld door hogere lasten en/of een uitholling van de dienstverlening of leefbaarheid in de gemeente. Dat vindt het CDA onverantwoord. Daar komt nog bij dat er momenteel een financieel tekort is en nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn.

Voor het CDA was het niet ondersteunen van het voorstel voor de Randweg geen reden om de coalitieverhoudingen op scherp te stellen. Onze coalitiepartners hebben, door daar een breekpunt van te maken, maximaal druk uitgeoefend en daarmee ook onze wethouder in een spagaat geplaatst. We respecteren zijn keuze om als wethouder aan te blijven.

Vanaf nu zal het CDA constructief oppositie voeren en voorstellen vanuit het college op inhoud beoordelen aan de hand van het coalitieakkoord en partijprogramma van CDA Voorst. Onze standpunten zullen in de raadsvergadering van 25 januari a.s. nader toegelicht worden.

 

Fractie en bestuur CDA Voorst


Korte impressie partijcongres CDA – drie maal is scheepsrecht

 

Inleiding

Zoals bekend heeft het CDA vandaag (16 januari) zijn partijcongres afgerond. Na het terugtreden van Hugo de Jonge is het partijcongres eerst verdaagd en zorgden problemen met de digitale verbinding voor een verdaging van het behandelen van de laatste punten inclusief het vaststellen van de kieslijst.

 

Amendementen

In de eerste plaats diende het partijprogramma te worden vastgesteld. Een groot aantal amendementen werd in deelsessies in stemming gebracht. Inherent risico van deze aanpak is dat te veel wensen in het partijprogramma zijn gekomen zonder dat daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn, omdat het voor de hand ligt dat mensen met een passie voor bepaalde onderwerpen zich voor de deelsessie van hun voorkeur hebben ingeschreven. 

Verheugend is wel dat het mede door CDA Voorst gesteunde amendement over pensioenen het heeft gehaald. Dit amendement kost overigens geen geld, maar benadrukt dat het nieuwe pensioenstelsel zo ingericht dient te worden dat de doelstellingen uit het Pensioenakkoord gehaald kunnen worden.

 

De lijsttrekker

Wopke Hoekstra is met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker gekozen. In een korte verklaring heeft hij aangegeven met veel enthousiasme en energie de campagne in te willen gaan, samen met de mensen op de lijst en de vele vrijwilligers in het land.

Belangrijk is dat het CDA perspectief biedt en dat kan met het CDA programma voor ogen. Allereerst moeten mensen in staat worden gesteld verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin te nemen, maar daarna ook voor anderen. De overheid heeft daarnaast uiteraard een ondersteunende rol, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid.

Specifiek noemde Hoekstra dat het ontlasten van gezinnen ‘’in het spitsuur van het leven’’ prioriteit heeft. 

Hij benoemde ook nog kort dat het opstappen kabinet onvermijdelijk was, maar dat het belangrijk is om de aanpak van de Corona-crisis hier niet onder te laten lijden.

 

Tot slot

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Rutger Ploum speciale dank uit voor onder andere Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

Een belangrijk punt was zijn oproep om leden te werven. Dat is ook voor CDA Voorst een herkenbaar punt en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we begonnen met dit bij de burgers van de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.

Zonder verbreding van CDA Voorst zal het moeilijk worden om een blijvende impact te hebben op het gemeentelijk beleid en vandaar de oproep om lid te worden of om mensen te enthousiasmeren lid te worden.

 


 

 

Van de secretaris:

Partijprogramma en kieslijst voor de Tweede Kamer

Op 12 november jongstleden heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Gedwongen door de omstandigheden was deze bijeenkomst digitaal. Dat heeft direct te maken met de omstandigheid dat er vanuit het landelijk CDA deadlines waren gesteld voor adviezen ten aanzien van de kieslijst en het partijprogramma voor de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de kieslijst heeft de ALV met enige zorg geconstateerd dat er een risico is dat er geen vertegenwoordiger uit de provincie Gelderland op de lijst zou komen. Daarnaast lijkt er bij het opstellen van de top 15 meer te zijn gelet op regionale afkomst dan inhoudelijke competenties. Met dat in het achterhoofd heeft de ALV besloten om aan te bevelen Gelderlanders Jaco Geurts en Evert-Jan Slootweg hoger op de lijst te zetten. Daarnaast worden Chris van Dam, Michiel Dijkman en Evert-Jan van Asselt aanbevolen voor een aanzienlijk hogere plaats. Last but not least is besloten om Julius Terpstra hoger op de lijst te zetten, waarmee naast Anne Kuik een relatief jonge CDA-er op een verkiesbare plaats zou worden gezet.

Voor wat betreft het partijprogramma is gesproken over een aantal belangrijke politieke thema’s zoals immigratie en onderwijs. Bij gebrek concrete amendementen en een precieze onderbouwing daarvan heeft de vergadering zich onvoldoende gekwalificeerd gevoeld om hierover een oordeel over te vellen.

Wel is een concreet amendement aangenomen waarin wordt bepleit dat het CDA niet alleen het nieuwe pensioencontract steunt, maar ook de doelstellingen en randvoorwaarden van het Pensioenakkoord en wet- en regelgeving die dit ondersteunt. Dit amendement is inmiddels via de provinciale ALV op de lijst van amendementen voor het landelijk partijcongres van 11 en 12 december terechtgekomen.

Voor onze gemeente ook van belang is een amendement waarin wordt gepreciseerd dat de opening van Lelystad geen automatisme is als het aantal vliegbewegingen in het Nederlandse luchtruim weer toeneemt – ook gesteund door onze vertegenwoordiger op de ALV van CDA Gelderland.

Op de provinciale ALV is ook gesproken over de staartlijst van de kieskringen waarin Gelderland valt. In Kieskring 7 staat Jaap Borst op de staartlijst, zodat we aan de inwoners van onze gemeente kunnen laten zien dat onze lokale standpunten stevig zijn verankerd in de landelijke kernwaarden van het CDA.

 

 


 

Van de voorzitter

Beste CDA leden,

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we met zijn allen door een periode gaan waar niet vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden, en er met verstand naar bevind van zaken moet worden gehandeld.

Er is een vreemde tweedeling in de maatschappij ontstaan. Enerzijds staan de mensen die direct betrokken zijn bij de zorg of bij de maatregelen die overheid en bedrijven moeten nemen om alles zo goed mogelijk op gang te houden onder hoogspanning. Anderzijds wordt van veel mensen gevraagd om een bijdrage te leveren door zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Een andere schijnbare tegenstelling zit in de abstracte aantallen waarover wordt gerapporteerd en op basis waarvan beleid wordt gemaakt; en dat is ook nodig. Achter die kille getallen zitten mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden. En met hen familie en vrienden die zich zorgen maken. 

Het CDA heeft en neemt beleidsverantwoordelijkheid op nationaal en lokaal niveau. Minister Hugo de Jonge heeft de coördinatie op het Coronadossier op zich genomen. Veel van de genomen maatregelen hebben impact op gemeentelijk niveau. Ook daar zijn we nauw betrokken, zoals uit de bijdragen van Bert van de Zedde en Harjo Pinkster in deze nieuwsbrief naar voren komt.

Binnen CDA Voorst staan we voor veranderingen. Veronique Groothuis zal Bert van de Zedde op 11 mei in de gemeenteraad opvolgen. We zijn Bert erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en hopen dat u Veronique alle vertrouwen geeft en waar nodig en mogelijk ondersteunt. 

Tenslotte: we willen als CDA Voorst verbonden zijn met de lokale gemeenschap. Als we u op een of andere manier kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw vraag te stellen of zorg te delen. We staan er samen voor om door deze moeilijke periode heen te komen en een stevig fundament voor de toekomst te leggen.

Namens het bestuur wens ik u allen goede paasdagen,

Jaap Borst

Voorzitter

 


 

 

 


 

 

1