Afscheid Véronique Groothuis

Beste Véronique,

Toen ik een jaar geleden voor het afscheid van Bert van de Zedde achter het beeldscherm zat, had ik niet kunnen bedenken dat mij de eer om een dankwoord voor een vertrekkend raadslid uit te spreken nogmaals te beurt zou vallen. En al helemaal niet opnieuw van achter de PC.

Namens CDA Voorst mag ik je van harte bedanken. Door alle raadsstukken heen worstelend heb je blijk gegeven van je inzet en inspanningen voor de publieke zaak.

Jammer genoeg is je verblijf in de Raad door persoonlijke omstandigheden tot ongeveer een jaar beperkt gebleven, maar daarvoor ben je natuurlijk als exponent van de Cursus Politiek Actief al geruime tijd als fractievertegenwoordiger voor het CDA actief geweest.

 

En ook jammer dat je daarmee geen deelgenoot kunt zijn van de plannen die CDA Voorst ontwikkelt voor de komende raadsperiode.

In de gemeenteraad zitten en daar de kastanjes uit het vuur halen is, ook met fractie-ervaring, een flinke uitdaging. En dat onder bijzondere omstandigheden. Ik noem er twee.

Ten eerste Corona: de lange periode van beperkingen hebben de onderlinge communicatie een stuk moeilijker gemaakt – dat geldt binnen en tussen partijen. Ik denk dat er hierdoor in de gehele samenleving meer wrijving is ontstaan dan we vermoeden en daar zal de politiek mee aan de slag moeten.

Daarnaast valt het niet altijd mee om te functioneren als kleine partner in een coalitie waar de grote partij uiteindelijk toch liever spierballen dan verstand gebruikt.

Daarmee is er tijdens een jaar raadslidmaatschap toch wel het een en ander gebeurd met een coalitiecrisis als hoogte- en dieptepunt. Door Corona een crisis die zich per telefoon en app voltrok, terwijl we anders misschien nog jaren van de ‘’nacht van Véronique’’ hadden kunnen spreken.

Ik wil afsluiten met Véronique nogmaals te bedanken voor haar inzet en haar en Johan alle goeds te wensen voor de toekomst.

In de overtuiging dat die wens door ons allemaal gedeeld wordt stel ik voor dat iedereen even van ‘’mute’’ afgaat om deze wens kracht bij te zetten.


 

 

 

Jaap Borst als bestuursvoorzitter CDA Voorst staat op de kieslijst van de Tweede Kamer:

 

 

 

 


PERSBERICHT-24 januari 2021

CDA Voorst door coalitiepartners de wacht aangezegd

Gisteren hebben Gemeentebelangen en D66 de samenwerking met het CDA in de gemeente Voorst opgezegd omdat het huidige voorstel inzake de Westelijke Randweg niet op de steun van de CDA-fractie kan rekenen.

Omdat het voorstel op wezenlijke punten afwijkt van hetgeen in het coalitieakkoord is beschreven, heeft de CDA fractie een nieuwe afweging moeten maken. Een belangrijk aspect is dat de kosten van de Randweg aanzienlijk hoger uit gaan vallen en gemeente daarvan een flink stuk voor zijn rekening zal moeten nemen. Dit zal vroeger of later op de burgers van de gemeente Voorst worden afgewenteld door hogere lasten en/of een uitholling van de dienstverlening of leefbaarheid in de gemeente. Dat vindt het CDA onverantwoord. Daar komt nog bij dat er momenteel een financieel tekort is en nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn.

Voor het CDA was het niet ondersteunen van het voorstel voor de Randweg geen reden om de coalitieverhoudingen op scherp te stellen. Onze coalitiepartners hebben, door daar een breekpunt van te maken, maximaal druk uitgeoefend en daarmee ook onze wethouder in een spagaat geplaatst. We respecteren zijn keuze om als wethouder aan te blijven.

Vanaf nu zal het CDA constructief oppositie voeren en voorstellen vanuit het college op inhoud beoordelen aan de hand van het coalitieakkoord en partijprogramma van CDA Voorst. Onze standpunten zullen in de raadsvergadering van 25 januari a.s. nader toegelicht worden.

 

Fractie en bestuur CDA Voorst


Korte impressie partijcongres CDA – drie maal is scheepsrecht

 

Inleiding

Zoals bekend heeft het CDA vandaag (16 januari) zijn partijcongres afgerond. Na het terugtreden van Hugo de Jonge is het partijcongres eerst verdaagd en zorgden problemen met de digitale verbinding voor een verdaging van het behandelen van de laatste punten inclusief het vaststellen van de kieslijst.

 

Amendementen

In de eerste plaats diende het partijprogramma te worden vastgesteld. Een groot aantal amendementen werd in deelsessies in stemming gebracht. Inherent risico van deze aanpak is dat te veel wensen in het partijprogramma zijn gekomen zonder dat daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn, omdat het voor de hand ligt dat mensen met een passie voor bepaalde onderwerpen zich voor de deelsessie van hun voorkeur hebben ingeschreven. 

Verheugend is wel dat het mede door CDA Voorst gesteunde amendement over pensioenen het heeft gehaald. Dit amendement kost overigens geen geld, maar benadrukt dat het nieuwe pensioenstelsel zo ingericht dient te worden dat de doelstellingen uit het Pensioenakkoord gehaald kunnen worden.

 

De lijsttrekker

Wopke Hoekstra is met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker gekozen. In een korte verklaring heeft hij aangegeven met veel enthousiasme en energie de campagne in te willen gaan, samen met de mensen op de lijst en de vele vrijwilligers in het land.

Belangrijk is dat het CDA perspectief biedt en dat kan met het CDA programma voor ogen. Allereerst moeten mensen in staat worden gesteld verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin te nemen, maar daarna ook voor anderen. De overheid heeft daarnaast uiteraard een ondersteunende rol, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid.

Specifiek noemde Hoekstra dat het ontlasten van gezinnen ‘’in het spitsuur van het leven’’ prioriteit heeft. 

Hij benoemde ook nog kort dat het opstappen kabinet onvermijdelijk was, maar dat het belangrijk is om de aanpak van de Corona-crisis hier niet onder te laten lijden.

 

Tot slot

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Rutger Ploum speciale dank uit voor onder andere Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

Een belangrijk punt was zijn oproep om leden te werven. Dat is ook voor CDA Voorst een herkenbaar punt en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we begonnen met dit bij de burgers van de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.

Zonder verbreding van CDA Voorst zal het moeilijk worden om een blijvende impact te hebben op het gemeentelijk beleid en vandaar de oproep om lid te worden of om mensen te enthousiasmeren lid te worden.

 


 

 

Van de secretaris:

Partijprogramma en kieslijst voor de Tweede Kamer

Op 12 november jongstleden heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Gedwongen door de omstandigheden was deze bijeenkomst digitaal. Dat heeft direct te maken met de omstandigheid dat er vanuit het landelijk CDA deadlines waren gesteld voor adviezen ten aanzien van de kieslijst en het partijprogramma voor de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de kieslijst heeft de ALV met enige zorg geconstateerd dat er een risico is dat er geen vertegenwoordiger uit de provincie Gelderland op de lijst zou komen. Daarnaast lijkt er bij het opstellen van de top 15 meer te zijn gelet op regionale afkomst dan inhoudelijke competenties. Met dat in het achterhoofd heeft de ALV besloten om aan te bevelen Gelderlanders Jaco Geurts en Evert-Jan Slootweg hoger op de lijst te zetten. Daarnaast worden Chris van Dam, Michiel Dijkman en Evert-Jan van Asselt aanbevolen voor een aanzienlijk hogere plaats. Last but not least is besloten om Julius Terpstra hoger op de lijst te zetten, waarmee naast Anne Kuik een relatief jonge CDA-er op een verkiesbare plaats zou worden gezet.

Voor wat betreft het partijprogramma is gesproken over een aantal belangrijke politieke thema’s zoals immigratie en onderwijs. Bij gebrek concrete amendementen en een precieze onderbouwing daarvan heeft de vergadering zich onvoldoende gekwalificeerd gevoeld om hierover een oordeel over te vellen.

Wel is een concreet amendement aangenomen waarin wordt bepleit dat het CDA niet alleen het nieuwe pensioencontract steunt, maar ook de doelstellingen en randvoorwaarden van het Pensioenakkoord en wet- en regelgeving die dit ondersteunt. Dit amendement is inmiddels via de provinciale ALV op de lijst van amendementen voor het landelijk partijcongres van 11 en 12 december terechtgekomen.

Voor onze gemeente ook van belang is een amendement waarin wordt gepreciseerd dat de opening van Lelystad geen automatisme is als het aantal vliegbewegingen in het Nederlandse luchtruim weer toeneemt – ook gesteund door onze vertegenwoordiger op de ALV van CDA Gelderland.

Op de provinciale ALV is ook gesproken over de staartlijst van de kieskringen waarin Gelderland valt. In Kieskring 7 staat Jaap Borst op de staartlijst, zodat we aan de inwoners van onze gemeente kunnen laten zien dat onze lokale standpunten stevig zijn verankerd in de landelijke kernwaarden van het CDA.

 

 


 

Van de voorzitter

Beste CDA leden,

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we met zijn allen door een periode gaan waar niet vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden, en er met verstand naar bevind van zaken moet worden gehandeld.

Er is een vreemde tweedeling in de maatschappij ontstaan. Enerzijds staan de mensen die direct betrokken zijn bij de zorg of bij de maatregelen die overheid en bedrijven moeten nemen om alles zo goed mogelijk op gang te houden onder hoogspanning. Anderzijds wordt van veel mensen gevraagd om een bijdrage te leveren door zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Een andere schijnbare tegenstelling zit in de abstracte aantallen waarover wordt gerapporteerd en op basis waarvan beleid wordt gemaakt; en dat is ook nodig. Achter die kille getallen zitten mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden. En met hen familie en vrienden die zich zorgen maken. 

Het CDA heeft en neemt beleidsverantwoordelijkheid op nationaal en lokaal niveau. Minister Hugo de Jonge heeft de coördinatie op het Coronadossier op zich genomen. Veel van de genomen maatregelen hebben impact op gemeentelijk niveau. Ook daar zijn we nauw betrokken, zoals uit de bijdragen van Bert van de Zedde en Harjo Pinkster in deze nieuwsbrief naar voren komt.

Binnen CDA Voorst staan we voor veranderingen. Veronique Groothuis zal Bert van de Zedde op 11 mei in de gemeenteraad opvolgen. We zijn Bert erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en hopen dat u Veronique alle vertrouwen geeft en waar nodig en mogelijk ondersteunt. 

Tenslotte: we willen als CDA Voorst verbonden zijn met de lokale gemeenschap. Als we u op een of andere manier kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw vraag te stellen of zorg te delen. We staan er samen voor om door deze moeilijke periode heen te komen en een stevig fundament voor de toekomst te leggen.

Namens het bestuur wens ik u allen goede paasdagen,

Jaap Borst

Voorzitter

 


 

 

PERSBERICHT 17 april 2019

Bert van de Zedde kondigt vertrek als fractievoorzitter van CDA Voorst aan

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Voorst van 11 april jl. heeft Bert van de Zedde aangegeven in maart 2020 zijn fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap te beëindigen.

Bert van de Zedde zei: ‘’Het is altijd de bedoeling geweest om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ruimte te maken voor een nieuw gezicht om het CDA Voorst voor de volgende verkiezingen goed te positioneren; het was bekend dat dit mijn laatste periode in de gemeenteraad zou zijn. In de huidige situatie betekent dit automatisch dat ik plaats maak.’’

Voorzitter Jaap Borst: ‘’Het getuigt van visie van Bert om een dergelijke stap te nemen en we zijn hem erkentelijk voor het vooropstellen van het langetermijnbelang van het CDA. In de ALV is afgesproken dat het bestuur van het CDA Voorst in de komende kwartalen een beleidsplan opstelt waarin de koers naar de volgende verkiezingen wordt uitgewerkt. Dat plan zal behalve een visie op hoe het CDA politiek wil voeren ook een praktische invulling met te plannen activiteiten voor de periode tot de verkiezingen van 2022 bevatten.’’

Bestuur CDA Voorst


 

 

10 november 2018

Margret Suelmann stapt uit fractie CDA Voorst

Persbericht Suelmann stapt uit fractie CDA Voorst

10 november 2018

Motie over Lelystad Airport aangenomen op CDA Congres

PDF: Persbericht Motie over Lelystad Airport aangenomen op CDA Congres

Op 3 november heeft het CDA congres een motie van CDA Hattem over de opening van Lelystad Airport aangenomen. De strekking van de motie is dat Lelystad Airport niet geopend mag worden voordat de herindeling van het luchtruim is afgerond, waarmee langdurig ‘’laagvliegen’’ wordt vermeden. Deze motie is ingediend met steun van onder andere CDA Gelderland en Overijssel. Het CDA Voorst heeft voorafgaand aan het congres haar steun voor deze motie betuigd.