Korte impressie partijcongres CDA – drie maal is scheepsrecht

 

Inleiding

Zoals bekend heeft het CDA vandaag (16 januari) zijn partijcongres afgerond. Na het terugtreden van Hugo de Jonge is het partijcongres eerst verdaagd en zorgden problemen met de digitale verbinding voor een verdaging van het behandelen van de laatste punten inclusief het vaststellen van de kieslijst.

 

Amendementen

In de eerste plaats diende het partijprogramma te worden vastgesteld. Een groot aantal amendementen werd in deelsessies in stemming gebracht. Inherent risico van deze aanpak is dat te veel wensen in het partijprogramma zijn gekomen zonder dat daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn, omdat het voor de hand ligt dat mensen met een passie voor bepaalde onderwerpen zich voor de deelsessie van hun voorkeur hebben ingeschreven. 

Verheugend is wel dat het mede door CDA Voorst gesteunde amendement over pensioenen het heeft gehaald. Dit amendement kost overigens geen geld, maar benadrukt dat het nieuwe pensioenstelsel zo ingericht dient te worden dat de doelstellingen uit het Pensioenakkoord gehaald kunnen worden.

 

De lijsttrekker

Wopke Hoekstra is met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker gekozen. In een korte verklaring heeft hij aangegeven met veel enthousiasme en energie de campagne in te willen gaan, samen met de mensen op de lijst en de vele vrijwilligers in het land.

Belangrijk is dat het CDA perspectief biedt en dat kan met het CDA programma voor ogen. Allereerst moeten mensen in staat worden gesteld verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin te nemen, maar daarna ook voor anderen. De overheid heeft daarnaast uiteraard een ondersteunende rol, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid.

Specifiek noemde Hoekstra dat het ontlasten van gezinnen ‘’in het spitsuur van het leven’’ prioriteit heeft. 

Hij benoemde ook nog kort dat het opstappen kabinet onvermijdelijk was, maar dat het belangrijk is om de aanpak van de Corona-crisis hier niet onder te laten lijden.

 

Tot slot

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Rutger Ploum speciale dank uit voor onder andere Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

Een belangrijk punt was zijn oproep om leden te werven. Dat is ook voor CDA Voorst een herkenbaar punt en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we begonnen met dit bij de burgers van de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.

Zonder verbreding van CDA Voorst zal het moeilijk worden om een blijvende impact te hebben op het gemeentelijk beleid en vandaar de oproep om lid te worden of om mensen te enthousiasmeren lid te worden.

 

 

 

 

 

Van de secretaris:

 

Partijprogramma en kieslijst voor de Tweede Kamer

Op 12 november jongstleden heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Gedwongen door de omstandigheden was deze bijeenkomst digitaal. Dat heeft direct te maken met de omstandigheid dat er vanuit het landelijk CDA deadlines waren gesteld voor adviezen ten aanzien van de kieslijst en het partijprogramma voor de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de kieslijst heeft de ALV met enige zorg geconstateerd dat er een risico is dat er geen vertegenwoordiger uit de provincie Gelderland op de lijst zou komen. Daarnaast lijkt er bij het opstellen van de top 15 meer te zijn gelet op regionale afkomst dan inhoudelijke competenties. Met dat in het achterhoofd heeft de ALV besloten om aan te bevelen Gelderlanders Jaco Geurts en Evert-Jan Slootweg hoger op de lijst te zetten. Daarnaast worden Chris van Dam, Michiel Dijkman en Evert-Jan van Asselt aanbevolen voor een aanzienlijk hogere plaats. Last but not least is besloten om Julius Terpstra hoger op de lijst te zetten, waarmee naast Anne Kuik een relatief jonge CDA-er op een verkiesbare plaats zou worden gezet.

Voor wat betreft het partijprogramma is gesproken over een aantal belangrijke politieke thema’s zoals immigratie en onderwijs. Bij gebrek concrete amendementen en een precieze onderbouwing daarvan heeft de vergadering zich onvoldoende gekwalificeerd gevoeld om hierover een oordeel over te vellen.

Wel is een concreet amendement aangenomen waarin wordt bepleit dat het CDA niet alleen het nieuwe pensioencontract steunt, maar ook de doelstellingen en randvoorwaarden van het Pensioenakkoord en wet- en regelgeving die dit ondersteunt. Dit amendement is inmiddels via de provinciale ALV op de lijst van amendementen voor het landelijk partijcongres van 11 en 12 december terechtgekomen.

Voor onze gemeente ook van belang is een amendement waarin wordt gepreciseerd dat de opening van Lelystad geen automatisme is als het aantal vliegbewegingen in het Nederlandse luchtruim weer toeneemt – ook gesteund door onze vertegenwoordiger op de ALV van CDA Gelderland.

Op de provinciale ALV is ook gesproken over de staartlijst van de kieskringen waarin Gelderland valt. In Kieskring 7 staat Jaap Borst op de staartlijst, zodat we aan de inwoners van onze gemeente kunnen laten zien dat onze lokale standpunten stevig zijn verankerd in de landelijke kernwaarden van het CDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen ALV CDA Voorst 9 juli 2020 (1)

 

Notulen ALV CDA Voorst 9 juli 2020 (2)

 

 

 

Van de voorzitter

 

Beste CDA leden,

 

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we met zijn allen door een periode gaan waar niet vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden, en er met verstand naar bevind van zaken moet worden gehandeld.

 

Er is een vreemde tweedeling in de maatschappij ontstaan. Enerzijds staan de mensen die direct betrokken zijn bij de zorg of bij de maatregelen die overheid en bedrijven moeten nemen om alles zo goed mogelijk op gang te houden onder hoogspanning. Anderzijds wordt van veel mensen gevraagd om een bijdrage te leveren door zoveel mogelijk thuis te blijven. 

 

Een andere schijnbare tegenstelling zit in de abstracte aantallen waarover wordt gerapporteerd en op basis waarvan beleid wordt gemaakt; en dat is ook nodig. Achter die kille getallen zitten mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden. En met hen familie en vrienden die zich zorgen maken. 

 

Het CDA heeft en neemt beleidsverantwoordelijkheid op nationaal en lokaal niveau. Minister Hugo de Jonge heeft de coördinatie op het Coronadossier op zich genomen. Veel van de genomen maatregelen hebben impact op gemeentelijk niveau. Ook daar zijn we nauw betrokken, zoals uit de bijdragen van Bert van de Zedde en Harjo Pinkster in deze nieuwsbrief naar voren komt.

Binnen CDA Voorst staan we voor veranderingen. Veronique Groothuis zal Bert van de Zedde op 11 mei in de gemeenteraad opvolgen. We zijn Bert erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en hopen dat u Veronique alle vertrouwen geeft en waar nodig en mogelijk ondersteunt. 

 

Tenslotte: we willen als CDA Voorst verbonden zijn met de lokale gemeenschap. Als we u op een of andere manier kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw vraag te stellen of zorg te delen. We staan er samen voor om door deze moeilijke periode heen te komen en een stevig fundament voor de toekomst te leggen.

 

Namens het bestuur wens ik u allen goede paasdagen,

Jaap Borst

Voorzitter 

 

 

 

PERSBERICHT 17 april 2019

Bert van de Zedde kondigt vertrek als fractievoorzitter van CDA Voorst aan

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Voorst van 11 april jl. heeft Bert van de Zedde aangegeven in maart 2020 zijn fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap te beëindigen.

Bert van de Zedde zei: ‘’Het is altijd de bedoeling geweest om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ruimte te maken voor een nieuw gezicht om het CDA Voorst voor de volgende verkiezingen goed te positioneren; het was bekend dat dit mijn laatste periode in de gemeenteraad zou zijn. In de huidige situatie betekent dit automatisch dat ik plaats maak.’’

Voorzitter Jaap Borst: ‘’Het getuigt van visie van Bert om een dergelijke stap te nemen en we zijn hem erkentelijk voor het vooropstellen van het langetermijnbelang van het CDA. In de ALV is afgesproken dat het bestuur van het CDA Voorst in de komende kwartalen een beleidsplan opstelt waarin de koers naar de volgende verkiezingen wordt uitgewerkt. Dat plan zal behalve een visie op hoe het CDA politiek wil voeren ook een praktische invulling met te plannen activiteiten voor de periode tot de verkiezingen van 2022 bevatten.’’

Bestuur CDA Voorst

 

 

 

 

 

10 november 2018

Margret Suelmann stapt uit fractie CDA Voorst

Persbericht Suelmann stapt uit fractie CDA Voorst


10 november 2018

Motie over Lelystad Airport aangenomen op CDA Congres

PDF: Persbericht Motie over Lelystad Airport aangenomen op CDA Congres

Op 3 november heeft het CDA congres een motie van CDA Hattem over de opening van Lelystad Airport aangenomen. De strekking van de motie is dat Lelystad Airport niet geopend mag worden voordat de herindeling van het luchtruim is afgerond, waarmee langdurig ‘’laagvliegen’’ wordt vermeden. Deze motie is ingediend met steun van onder andere CDA Gelderland en Overijssel. Het CDA Voorst heeft voorafgaand aan het congres haar steun voor deze motie betuigd.

10 november 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering afdeling Voorst

PDF: Uitnodiging ALV 22 nov 2018 (1)

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA Voorst op 22 november
2018. De vergadering begint om 20:00 uur Dorpshuis ‘Op den Toega’, Teuge.

Inloop vanaf 19:00 uur
met koffie en/of thee.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 19 april 2018
 4. Presentatie Gerhard Bos, lijsttrekker CDA Gelderland, over wat de regio voor de provincie kan
  betekenen en de provincie voor de regio, Lelystad Airport en het duurzaamheidsbeleid.
  Er is gelegenheid tot het stellen van vragen
 5. CDA Voorst – Contouren Beleidsplan 2022
  – Het bestuur presenteert zijn ideeën en vraagt de leden om reacties
  – Rooster van aan- en aftreden Bestuur
  Over twee jaren treden twee bestuursleden af. Graag attenderen wij u tijdig op vacatures, om zo
  bijtijds (aspirant-)bestuursleden mee te laten gaan draaien
 6. Stand van zaken fractie en coalitie
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Evaluatie
 10. Sluiting

De avond wordt afgesloten met een drankje.

Wij hopen u van harte op de ledenvergadering te mogen begroeten. Geïnteresseerden in het CDA
Voorst binnen uw kennissen-, vrienden- of familiekring zijn van harte uitgenodigd! Betrokkene heeft
uiteraard geen stemrecht.

Met vriendelijke groet,
Namens CDA-bestuur Voorst

Jaap Borst
Voorzitter CDA-bestuur Voorst

4 oktober 2018

Van de voorzitter

Arend Jansen krijgt zilveren CDA-speld

Ruth Peetoom feliciteert Arend Jansen met zilveren CDA-speld

Namens het CDA Voorst feliciteer ik Arend Jansen van harte met de toekenning van de zilveren CDA-speld. Arend heeft die ontvangen vanwege zijn grote verdiensten voor het CDA, in het bijzonder voor de werkgroep Basisgroep Sociale Zekerheid, waarvan hij decennialang voorzitter is geweest.
Het is uiteraard bekend dat op gemeentelijk niveau onze wegen uiteen zijn gelopen. Desalniettemin delen we als CDA-ers de normen en waarden waar Arend pal voor staat en zijn we trots op zijn verdiensten.

Deze week is in het Voorster Nieuws (pagina 7) een artikel over Arend verschenen, met een foto waarop CDA-voorzitter Ruth Peetoom hem de zilveren speld uitreikt.

Jaap Borst

9 juli 2018

Van de voorzitter

Harjo Pinkster herbenoemd als wethouder

Arjen Lagerweij (GB), Harjo Pinkster (CDA), Wim Vrijhoef (D66) en Hans van der Sleen (GB)

Het nieuwe college van de gemeente Voorst is benoemd en we zijn blij en trots dat Harjo Pinkster het CDA de komende vier jaren weer vertegenwoordigt en dat hij uitvoering gaat geven aan het coalitie programma 2018/2022.

Van groot belang is dat het coalitie akkoord veel punten uit het programma van CDA Voorst bevat. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het CDA mede een stempel drukt op de ontwikkelingen in onze gemeente.

Het bestuur van CDA Voorst wenst  Harjo en zijn collegae Lagerweij, Van der Sleen en Verhoef veel succes!

Jaap Borst

7 juni 2018

Van de voorzitter

Coalitieakkoord

Bert van de Zedde, (CDA) Robert Bosch (GemeenteBelangen) en Wim Vrijhoef (D66) ondertekenen het Coalitieakkoord

Na een flink aantal weken van onderhandelingen hebben Gemeentebelangen, D66 en het CDA een akkoord bereikt over het programma voor onze gemeente voor de periode 2018-2022.

Ondanks de verkiezingsuitslag van maart doet het CDA dus weer volop mee en houden we directe invloed op het gemeentelijke beleid. En dat is ook de reden waarom het CDA haar verantwoordelijkheid neemt.

Het coalitieprogramma bevat veel elementen uit ons verkiezingsprogramma ‘’Naar een duurzame toekomst voor iedereen’’. Namens het bestuur wil ik dan ook onze onderhandelaars Bert van de Zedde en Ben Horstink hartelijk bedanken voor hun inzet. Daarnaast bedanken we de fractie en de fractieondersteuners; zij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het coalitieprogramma.

Voor de toekomst is de uitdaging om de ambities uit het programma te verwezenlijken en de CDA-punten goed voor het voetlicht te brengen. Doel is om in 2022 weer een aantal zetels te behalen dat beter bij het CDA past!

Jaap Borst

 

 

CDA Voorst heeft een nieuw Bestuur

Bij de Algemene Ledenvergadering van CDA Voorst op 19 april jl. heeft Ben Horstink na 12 jaar actief te zijn
geweest binnen het bestuur, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, de voorzittershamer vol vertrouwen overgedragen
aan Jaap Borst. Daarnaast heeft ook Bert Hokken na 4 jaar, waarvan de laatste jaren als (interim-) secretaris
zijn functie wegens drukke werkzaamheden overgedragen. Toegetreden tot het bestuur zijn Leonie Horstink
en Jürgen Wolff van Wülfing, waarbij Leonie Horstink als algemeen bestuurslid en Jürgen Wolff van Wülfing als
opvolger van Bert Hokken.
Het nieuwe bestuur van CDA Voorst is direct met veel elan aan de slag gegaan en hoopt met deze jonge aanwas
het oude bestuur minimaal te mogen evenaren.
 
Voor meer informatie zie www.cdavoorst.nl of volg ons op Facebook, Twitter en Instagram op @cdavoorst
 
 

 

                                     

CDA VOORST
p.a. Quabbenburgerweg 11
7396 NN  Terwolde
Tel. 06-439 039 27
E-mail:
cdavoorst@gmail.com

 

 

Aan: de leden van het CDA Voorst

 

Datum: april 2018
Betreft: ledenvergadering 19 april 2018

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor een ledenvergadering  van het CDA Voorst  op 19 april 2018. De vergadering  begint om 20.00 uur in Gebouw Irene, Dorpsstraat 10 te Twello (achter de Dorpskerk)

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
  Het bestuur meldt dat de voorzittershamer wordt overgegeven aan Jaap Borst.
 3. Notulen ledenvergadering 22 juni 2017
  Notulen ledenvergadering 30 november 2017
 4. Jaarrekening 2017
  a.            toelichting door de penningmeester
  b. verslag kascommissie
  c. vaststelling jaarrekening 2017
  d. decharge bestuur
  e. benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Bestuursverkiezing
  Het bestuur stelt voor om Jürgen Wolff van Wulfing en Leonie Horstink tot bestuursleden te verkiezen. De vacatures ontstaan door het aftreden van Ben Horstink en Bert Hokken. Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld bij een van de leden van het bestuur.
 6. Terugblik op de verkiezingen en stand van zaken fractie en coalitievorming.
 7. Bedanken afgetreden (steun-)fractie- en bestuursleden.
 8. Sluiting

De avond wordt afgesloten met een drankje.

Wij hopen van harte u op de ledenvergadering te mogen begroeten. Mocht u een kennis, vriend of familielid kennen die geïnteresseerd is in het CDA Voorst, is deze ook van harte uitgenodigd. Betrokkene heeft uiteraard geen stemrecht.

Met vriendelijke groet,

CDA-bestuur Voorst

Anton Oosterlaar, Burg. v/d. Feltzweg 110, 7391HP Twello, tel.0571-275309, email:antonoosterlaar@gmail.com 
Ben Horstink Verdistraat 12, 7391SG, Twello. tel. 0571-274314, e-mail:bgmhorstink@gmail.com  
Gerrit Bokdam, IJsbaanweg 32, 7391HH Twello, tel.0571-271392, e-mail: g.bokdam@gmail.com
Jaap Borst, IJsbaandwarsweg 4, 7391 HG  Twello, tel 06-22417032, e-mail:
jaap.borst@tatasteel.com
Bert Hokken, Buddezand 11, 7384CA Wilp, tel. 06-20958965, email: hokken@hokkenmanagement.n

 

 

 

 

 

 

Geachte CDA-leden,

 

Over enkele dagen vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en namens het bestuur wil ik u graag informeren over het verloop van de campagne tot dusver.

We mogen met trots vaststellen dat we een lijst met goede kandidaten hebben, waaronder een aantal nieuwe gezichten.

Over het verloop van de campagne kan ik melden dat deze de laatste weken goed op gang is gekomen met de gebruikelijke aanwezigheid op de Twellose markt (9 en 16 maart), de tour door de gemeente (10 en 17 maart), advertenties in het Voorster Nieuws en aandacht op Website, Twitter en Facebook. In het Voorster Nieuws van deze week is een pagina grote CDA advertentie verschenen. Daarnaast zijn we erin geslaagd de aandacht van de Stentor te trekken, hetgeen twee maal tot publiciteit heeft geleid.

Ook op radio en tv zijn we in de publiciteit geweest (RTV Voorst, RTL4; radio 2).

Voor de verkiezingen op 21 maart roep ik u allen op om het CDA in uw omgeving onder de aandacht te brengen. ‘’Een duurzame toekomst voor iedereen’’ is ons verkiezingsmotto en we willen alle burgers van de gemeente Voorst bereiken en betrekken!

Rest mij nog u attent te maken op de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 19 april om 20.00 uur in gebouw Irene te Twello. Een uitnodiging en agenda zullen binnenkort volgen.

Mocht er tussentijds nieuws zijn over de uitslag van de verkiezingen en de vorming van een coalitie, dan zullen we u daar uiteraard over informeren.

 

Met vriendelijke groeten,

Ben Horstink

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

CDA lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

De ledenlijst van het CDA Voorst is vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Bert van de Zedde is de nieuwe lijsttrekker van CDA Voorst voor de gemeenteraadsverkiezing die 21 maart 2018 wordt gehouden.  De plaatsen 2 t/m 5 worden ingevuld door jongere leden zonder raadsverleden. Arend Jansen ontbreekt op de kieslijst van het CDA Voorst.

Verkiezingsprogramma

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. In de aanloop hier naartoe heeft de ledenvergadering van het CDA Voorst afgelopen donderdag, tijdens een vergadering die gehouden is in het dorpshuis te Teuge,  de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Naar een duurzame toekomst voor iedereen’. De pijlers onder het programma zijn de CDA kernwaarden rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Daarmee gaat het om duurzaamheid in de brede zin van het woord. Het CDA Voorst zal de gemeentelijke beleidsruimte inzetten om ontwikkelingen in de richting van een circulaire economie (economische duurzaamheid). Sociale duurzaamheid kan bereikt worden door iedereen de kans te geven te participeren in de samenleving, niet te accepteren dat mensen achterblijven of in isolement raken en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden

Lijst

De huidige fractievoorzitter, Bert van de Zedde, is met overgrote meerderheid gekozen tot de nummer 1 op de kieslijst van het CDA Voorst en is hiermee de nieuwe lijsttrekker. Opvallend is de mix van oud en jong op de vastgestelde kandidatenlijst, een kandidatenlijst die door het CDA-bestuur als zeer krachtig wordt betiteld. De acht eerst genoemden op de lijst zijn: 1. Bert van de Zedde (Twello), 2. Margret Suelmann (Twello), 3. Veronique Groothuis (Wilp), 4. Jürgen Wolff van Wülfing (Terwolde), 5. Rámon Arcos Aguilera (Klarenbeek), 6. Willy Gooiker (Wilp), 7. Jan Wessels (Terwolde)  en  de wethouder Harjo Pinkster (Twello) die op de achtste plaats staat.

Arend Jansen

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur waardering uitgesproken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid  van Arend Jansen bij het CDA en de gemeente Voorst; hij heeft daar op zijn eigen wijze veel mee bereikt. Wel vindt het bestuur dat de samenwerking binnen de fractie (nu en in eerdere raadsperiodes) daar onder heeft geleden. Conform het advies van de kiescommissie is daarom besloten om Arend Jansen niet opnieuw op de advieslijst te zetten.  Nadat unaniem gekozen is welk kiessysteem voor de kieslijst gehanteerd zou worden, is er gestemd over de lijst. De leden hebben in zeer grote meerderheid de advieslijst gevolgd. Arend Jansen heeft hierna aangegeven om met onmiddellijke ingang te breken met de CDA fractie en op eigen naam als gemeenteraadslid verder te gaan. Het bestuur en de leden betreuren dit.

Toekomst

De vergadering was nagenoeg unaniem positief over de samenstelling van de lijst. Het bestuur is verheugd dat er nu ook steeds meer jongeren voor het CDA kiezen en vertegenwoordigd kunnen worden in de Raad. Onder aanvoering van de senior lijsttrekker zullen de jongere potentiële raadsleden vol enthousiasme de verkiezingen ingaan. Deze jongeren wonen al ruim een half jaar de fractievergaderingen bij en zijn dan ook klaargestoomd om vol enthousiasme de nieuwe raadsperiode als raadslid in te gaan.

C
Anton Oosterlaar, Burg. v/d. Feltzweg 110, 7391HP Twello, tel.0571-275309, email:antonoosterlaar@gmail.com
Ben Horstink Verdistraat 12, 7391SG, Twello. tel. 0571-274314, e-mail:bgmhorstink@gmail.com
Gerrit Bokdam, IJsbaanweg 32, 7391HH Twello, tel.0571-271392, e-mail: g.bokdam@gmail.com
Bert Hokken, Buddezand 11, 7384CA Wilp, tel. 06-20958965, email: hokken@hokkenmanagement.nl