Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

 

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting

 

dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal-economisch en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raadsvergadering 11 mei waarin Bert van de Zedde aftreed als fractievoorzitter van CDA Voorst en op de rechterfoto word toegesproken door Jaap Borst de Bestuursvoorzitter van CDA Voorst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Bert van de Zedde:

 

Beste Bert,

Aan mij de mooie taak om bij je afscheid van de Gemeenteraad van Voorst het woord tot je te richten. Iedereen verdient een bijzonder afscheid, maar we hadden liever gezien dat de bijzonderheid niet zat in de noodzaak om digitaal te vergaderen in verband met de Coronacrisis.

 

Ik heb de gelegenheid te baat genomen om met een aantal personen te spreken om mijn bijdrage in te kleuren.

 

Om te beginnen wil ik je bedanken voor je inzet voor de gemeente en het CDA in ruim zes jaren raadslidmaatschap.

Zes bewogen jaren, die in 2014 direct begonnen met het fractievoorzitterschap en onderhandelingen over het deelnemen in een coalitie met Gemeentebelangen en D’66.

 

Op basis van het benoemen van zogenaamde ‘’kroonjuwelen’’ is destijds een coalitie gesmeed. Deze coalitie is in 2018 gecontinueerd. Vanuit de coalitiepartijen heb ik meegekregen dat je inbreng zeer is gewaardeerd. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met het commitment om van de coalitie een succes te maken, maar ook met andere zaken.

Zo blijk je een vraagbaak te zijn als het gaat om wie waar vandaan komt en wat zijn of haar familiegeschiedenis in de gemeente Voorst is.

Een ander punt dat beklijft is het regelmatig verwijzen naar de term rentmeesterschap, niet voor niets een van de CDA kernwaarden.

 

Wat ook gewaardeerd mag worden is dat je altijd geprobeerd hebt bij allerlei activiteiten aanwezig te zijn, waarbij de veelheid aan evenementen in onze gemeente dat al bijna onmogelijk maakt.

 

Daarbij heb je dan ook nog te kampen gehad met van buiten komend onheil, zoals een ongewenste interactie met een bus en een ongelukkige verstapping bij Schoneveld Breeding. Ondanks dit soort akkefietjes heb je weinig vergaderingen gemist.

 

Het is ook niet altijd gemakkelijk geweest. Het CDA is de afgelopen verkiezingen ingegaan met een verjongde lijst. Aan het begin van deze Raadsperiode is met het bestuur afgesproken dat je halverwege de termijn een stapje terug zou doen ten faveure van de nummer 2.

 

Na de reductie van de CDA fractie tot een persoon werd dat onmogelijk en heb je vorig jaar april op de Algemene Ledenvergadering van het CDA aangegeven plaats te gaan maken. Niet iedereen is in staat om zo’n afweging te maken en ik kan me goed voorstellen dat dit gepaard is gegaan met gemengde gevoelens.

Ik wil afsluiten met Bert nogmaals te bedanken voor zijn inzet en hem alle goeds te wensen voor de toekomst.

Ik stel voor dat iedereen van ‘’mute’’ afgaat om te zien hoeveel geluid we kunnen maken om deze wens kracht bij te zetten.

 

 

Jaap Borst , bestuursvoorzitter.

 

 

 

 

als nieuwe fractievoorzitter legt Veronique Groothuis de eed af.

 

 

 

 

motie (mede)ingediend door fractie CDA

2020 05 11 motie LA PvdAGL CDA FS vluchtelingenkinderen VERWORPEN

2020 04 20 Motie GB D66 CDA VES proces AANGENOMEN

2020 01 27 Motie GB CDA Evaluatie VAoT AANGENOMEN

2019 12 04 Schriftelijke vraag CDA sluiting Hoenderloogroep

2019 11 11 Motie FS PvdA-GL LA CDA jongerenlintje AANGENOMEN

2019 11 11 Motie FS PvdAGL LA CDA jeugdraad VERWORPEN

2019 07 15 Motie D66 CDA Attero AANGENOMEN

2019 06 24 Motie D66 CDA GB Cultuurcoach AANGENOMEN

2019 06 24 Motie GB CDA FS leges evenementen AANGENOMEN

2019 06 17 Motie GB PvdAGL CDA FS LA Repar begr (VNOG in control)AANGENOMEN

2019 06 17 Motie GB PvdAGL CDA FS LA VNOG De Planning (proces)AANGENOMEN MET BIJLAGE

2019 06 17 Motie FS PvdAGL LA CDA statushouders AANGENOMEN

2019 06 17 Motie GB FS D66 CDA PvdAGL LA VVDL2000 indicatoren AANGENOMEN

2019 04 01 Motie 3 CDA GB D66 adviesregeling CO2 reductie AANGENOMEN

2019 04 01 Motie 0 GB D66 CDA FS participatie bij RES AANGENOMEN

2019 04 01 Motie 2 D66 GB CDA FS energielandschappen RES AANGENOMEN

2019 02 11 Motie Alle Fracties Luchthavenbesluit Lelystad AANGENOMEN

2019 02 11 Motie Alle Fracties Tribuut gebruiksoppervlakte AANGENOMEN

 

Van de fractie:

 

                              De wereld om ons heen staat stil

 

Beste CDA leden,

 

De fractie voelt de wijze van ‘stilstand’ om ons heen en ook de gemeente Voorst wordt geraakt door het coronavirus. Het aantal besmettingen blijft oplopen en wij voelen mee met de families die worden geraakt. Een groot deel van ons bedrijfsleven staat stil of heeft aangepaste werktijden. Met alle toekomstige gevolgen daarvan op ons bedrijfsleven en recreatievormen binnen de gemeente Voorst. Onze vorm van vergaderen is gewijzigd en juist de openheid van Rondetafelgesprekken (RtG) en raad zijn op moment van schrijven gewijzigd in eerst voldoende afstand houden tot op afstand vergaderen. Een onwezenlijke gewaarwording.

Onze laatste openbare raadsvergadering, zonder publiek, maandagavond 23 maart jl. was kort. Waarom? Alleen noodzakelijke punten te behandelen. Bestemmingsplannen, verordeningen en verslagen eerdere vergaderingen. In uitvoering was dit fysiek een van de kortste, reguliere raadsvergaderingen in jaren met raadsleden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Ik licht zaken eruit waarover is gesproken in de raad dit jaar:

Voorster Energie Strategie (VES), een voorzet met uitkomsten opgehaald uit de gemeenschap als voorportaal voor de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio. En maken hierbij gebruik van de inbreng uit burgeravonden in de dorpen met de dorpsbelangen verenigingen als schakel.

Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 in de regio is besproken. Hier hebben wij vragen gesteld over ondermijning. Hebben we al gebruik gemaakt van BIBOB in onze gemeente? Waar grijpen we in bij kwetsbare personen? Houden wij voldoende politie op straat? Maar ook, hoe betrekken wij onze inwoners en de ondernemers bij dit proces. 

Wij zijn door het college meegenomen via een raadsmededeling over het omgaan met een gelimiteerde achtervang Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) versus IJsseldal Wonen tot 31 december 2023 van maximaal €109 miljoen. Hier gaat het om een stevige garant-stelling met een uiterst laag risico voor de gemeente Voorst.

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen bij de Hoenderloo Groep en De Beele Voorst in het bijzonder. Er zijn heldere antwoorden gegeven door het College en na vervolg-vragen concluderen wij dat De Beele blijft functioneren in de huidige vorm. Het raadsdebat hierover volgt nog.

Waar is nog meer over gesproken:

Omgevingswet en de veranderende rol in onze leefgemeenschap. Vereenvoudigde regelgeving op veel terreinen, voorzien na 2021.

Woningbouw in de gemeente Voorst, zoals de Schaker Twello, nieuwbouw Terwolde en ontwikkelingen Posterenk, Wilp en Voorst. De lopende locatiestudie Twello+250, ontwikkelen postzegelplannen Twello en terreinen rondom voormalig Veluws College.

Het (door)ontwikkelen van onze industrieterreinen als Engelenburg, Nijverheid-’t Belt, Twello-Centrum en Voorst.

RES+ programma groen: de rol van groen in het ecosysteem en het belang van evenwicht van de ecologisch kringloop.

De nationale zorg rondom alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse opvangplaatsen lijkt wat te verdwijnen van ons netvlies door de coronacrisis. Wij zijn voorstander om op nationaal niveau een ‘vuist’ te maken en zullen in de komende raadsvergadering het college verzoeken een gerichte brief te zenden aan het kabinet.

Al met al voldoende punten voor stof tot nadenken of die inmiddels richting hebben gekregen.

Bert van de Zedde, Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij ,  Veronique Groothuis-Beijer, gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting

 

dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal-economisch en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievertegenwoordiger

 

 

 

Algemene financiële beschouwing op het jaar 2020 (2019-75743)

‘Ambitie met visie’ heet niet voor niets ons coalitieakkoord! 

Voorzitter, college, raadsleden, belangstellenden en pers, 

Het CDA vindt dat de bestuursrapportage een goede afspiegeling is van gemaakte en uitgevoerde afspraken. De voorliggende meerjarenprogrammabegroting heeft een solide uitstraling. Tot op heden kunnen wij als CDA constateren dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. Groeiend wat betreft het aantal inwoners en we zien een verder verbeterende lokale economie met een gevulde gemeentelijke portemonnee. 

Voor ons als CDA is rentmeesterschap sturen op duurzaamheid met een lange termijnvisie. Dat willen wij doen met ondersteuning van onze inwoners. Onze mogelijkheden financieel worden niet beperkt door lokale voorwaarden, maar juist door landelijke aansturing en toegewezen middelen. 

In de verschillende segmenten binnen onze lokale markt vergt huisvesting een actieve en centrale plaats. Zonder goede kwalitatieve huisvesting voor de verschillende leeftijdsgroepen zullen wij op termijn de aansluiting missen met vooral de jongeren in onze dorpen. Zoals al eerder aangegeven moeten wij juist insteken op doorstroming van jongeren met beperkte woonruimte, zoals bijvoorbeeld met Tiny houses, zoals al in voorgaande beschouwingen aangegeven. Hiervoor willen wij als CDA financiële ruimte inpassen de komende jaren. 

In het Sociaal Domein is de lokale grip op maatschappelijke ondersteuning duidelijk voelbaar en geeft voor de voorliggende periode de komende jaren een stevige uitdaging. Daarbij zal vanuit dit huis de uitgezette lijn vastgehouden moeten worden om niet financieel uit te glijden. Buiten onze gemeentegrenzen zien we op meerdere plaatsen een stevige druk ontstaan op de zorgkosten in de breedste zin van het woord. Het zal ons op onderdelen kunnen raken. Wij zijn positief gestemd over de ontwikkelingen van ‘Voorst onder de loep’ waar steeds meer en betere verbinding wordt gevonden middels burgerparticipatie. 

Voorzitter, in de levensdomeinen zullen middels preventie stappen worden gezet en dat doet deugd. Al kunnen we ook hier nog verder verscherpen qua uitvoering. De middelen zijn ter beschikking. 

Kijken we naar de mogelijkheden van het betrekken van jongeren binnen onze activiteiten dan heeft het CDA juist oog voor die jongeren die richting onze toekomst belangstelling tonen voor de gemeentelijke activiteiten. Daarvoor willen wij middelen het komende jaar vrijmaken om juist daar de mogelijkheid van jongerenraad en jongerenlintje vorm te geven. De aanzet middels de verschillende onderwijsvormen binnen onze gemeentegrens duiden op interesse om hier gestructureerd aan te werken. 

De verschillende maatregelen die het college voorstelt, waaronder een aanpassing van de heffingen op riool, afvalstoffen en onroerende zaken dienen om een evenwichtige verdeling van de lasten te initiëren richting 2020 en verder. En geeft een duidelijk signaal af naar de verschillende bewoningsvormen, waarbij inwoners op eigendom worden belast. 

Wel constateren wij hierbij dat de breedste financiële schouders de lasten verhoogd zien worden en juist de smallere schouders iets meer financiële ruimte ontvangen. Dat past in de eerder gestelde grondslagen van ons coalitieakkoord. 

De zorg rondom veiligheid voor ons allen binnen de gemeente Voorst vraagt om gerichte beleidslijnen met daarvoor ter beschikking te stellen financiële middelen. Al vinden wij als CDA dat er nu een scherp beleid neergezet moet worden dat ons behoedt voor verdere financiële risico’s. Niet alleen bij de VNOG (Veiligheidsregio Noordoost Gelderland) maar zeker ook binnen de sociale paragrafen rondom bijvoorbeeld de WSW en schuldhulpverlening. 

Toekomstgericht blijven wij voorstander van een goede wooninvulling voor statushouders binnen onze gemeente met de daaraan te koppelen gezinshereniging. Het vergt inventiviteit om juist de huisvesting in goede banen te leiden zodat een ieder in deze gemeente de ‘eigen’ plaats kan behouden of innemen zoals al eerder aangegeven in voorgaande delen in deze beschouwing en vorige beschouwingen. 

Samenvattend willen wij als CDA Voorst in dit huis een kwalitatieve match tussen burgers, financiën en uitvoerders van ons uitgesproken beleid. Waarbij wij duidelijk aangeven de ingeslagen financiële richting strak te volgen in de voorliggende programmabegroting. Zodat wij met elkaar kunnen constateren dat de marsroute die voorligt ook de aangegeven positieve eindwaarde gaat behouden. 

CDA Voorst gaat op de eerste plaats voor de inwoners van onze prachtig groene gemeente Voorst maar sluit samenwerking in de regio niet uit om de gevraagde kennis en eigen kwaliteit te delen. 

Voorzitter, met trots sluit ik af met de opmerking dat het behaalde resultaat met Entente Florale ons de weg wijst door samen te werken in en buiten dit huis. 

En dat gezamenlijk binnen en buiten dit huis uitvoering wordt gegeven aan de ons voorliggende taken, zoals aangegeven in deze meerjarenbegroting 2020- 2024. 

Dank voorzitter voor de aandacht. Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA 

28 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT CDA Voorst 17 april 2019

 

Bert van de Zedde kondigt vertrek als fractievoorzitter van CDA Voorst aan

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Voorst van 11 april jl. heeft Bert van de Zedde aangegeven in maart 2020 zijn fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap te beëindigen.

Bert van de Zedde zei: ‘’Het is altijd de bedoeling geweest om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ruimte te maken voor een nieuw gezicht om het CDA Voorst voor de volgende verkiezingen goed te positioneren; het was bekend dat dit mijn laatste periode in de gemeenteraad zou zijn. In de huidige situatie betekent dit automatisch dat ik plaats maak.’’

Voorzitter Jaap Borst: ‘’Het getuigt van visie van Bert om een dergelijke stap te nemen en we zijn hem erkentelijk voor het vooropstellen van het langetermijnbelang van het CDA. In de ALV is afgesproken dat het bestuur van het CDA Voorst in de komende kwartalen een beleidsplan opstelt waarin de koers naar de volgende verkiezingen wordt uitgewerkt. Dat plan zal behalve een visie op hoe het CDA politiek wil voeren ook een praktische invulling met te plannen activiteiten voor de periode tot de verkiezingen van 2022 bevatten.’’

Bestuur CDA Voorst