Vanuit de fractie 

Vanaf juni zijn we nu ruim 3 maanden verder sinds de lancering van de campagne van CDA  Voorst: “Wij zijn jouw samenleving!”. In die 3 maanden is er veel werk verzet om het hele  mechaniek van ons lokale CDA Voorst uit te lijnen en vers en glimmend op de rails te krijgen  en te houden, afstormend richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dit nu schrijvend is het goed om even achterom te kijken, even terug te blikken, en te zien dat het  doordraven van bestuur, fractie en programmacommissie ook tijdens de zomervakantie echt wel wat  heeft opgeleverd. We vallen op met onze nieuwe vormgeving in het Voorster Nieuws! Daarover wordt ik  dikwijls aangesproken, zoals onlangs nog op een groots georganiseerde burendag. Wanneer ik dan de  vraag stel of het misschien ‘teveel van het goede is’ volgt gelukkig steeds het geruststellende, positieve  antwoord dat men het erg verfrissend vindt hoe CDA Voorst zich profileert. Het wordt op prijs gesteld.  En… we verkopen aan de hand van de door onszelf uitgevoerde maatschappelijke enquête als CDA Voorst  geen onzin, maar laten daadwerkelijk de uit de samenleving opgehaalde mening horen. Daardoor is de uit  te dragen boodschap van onze campagne steeds een kloppend en sluitend verhaal en een direct resultaat  van het aflezen van de thermometer die we in de Voorster samenleving hebben gestoken. En dat blijven  we doen! 

Het blijkt een serieuze opgave te zijn om mensen te vinden die mee willen draaien als fractievertegen woordiger en zich bij de verkiezingen willen aanbieden om hoog op de lijst te staan. Dat houdt  vanzelfsprekend in om namens het CDA Voost wellicht een plek in de nieuw te kiezen gemeenteraad te  bemachtigen. En hoeveel tijd neemt dat in beslag? Welnu, wanneer je er alleen voor staat in de  gemeenteraad, dan is het ondanks een geweldige fractieondersteuner als Cees Booster best een tijd  consumerend karwei. Vandaar dat we echt heel erg blij zijn met de aanwinst van Theo Timmermans als  fractievertegenwoordiger. Vele handen binnen fractie en hopelijk straks ook de raad maken licht werk, en  Theo heeft zéker een aantal gebieden waarop hij zich wil focussen. Hartelijk welkom Theo! 

Recent in RtG en raadsvergadering: 

Zorgelijk vindt onze fractie de stijgende prijzen van huurwoningen voor starters. Starters met een kleine  beurs vinden geen ruimte binnen de eigen gemeente en moeten het zoeken in het woningaanbod van  een IJsseldalwonen in o.a. Deventer of Apeldoorn. Niet vreemd wanneer lokaal een starterswoning op €320.000,- komt, afgezet tegen de eerdere €200.00,-. Daar moeten we dringend werken aan een  oplossing. 

Bij de zoektocht naar locaties voor grote windmolens in de gemeente Voorst (inzake de Regionale Energie  Strategie: RES 1.0) heeft CDA Voorst voor een motie van VVD-Liberaal 2000 gestemd. Mega-windmolens  tot 250 meter hoog zouden feitelijk alleen op de Voorsterklei of in Klarenbeek kunnen staan, net buiten  de aan te houden 8km-lijn vanaf de Veluwe. Onderzoek in het kader van de Voorster Energie Strategie  heeft uitgewezen dat er voor grote windmolens binnen de gemeente Voorst geen draagvlak is. Daarbij  dient er ook rekening gehouden te worden met dat je hier omwille van de begroeiing van het aardopper vlak tot driemaal meer molens neer dient te zetten dan elders. Windmolens met een beperkte hoogte zijn  beter inpasbaar. 

In de raadsvergadering van 15 juli hebben wij afscheid genomen van Jos Penninx als burgervader. Op de  heidag van 30 augustus hebben raad en fracties kennis gemaakt met Renske Helmer-Englebert als tijdelijk  burgemeester, met op 20 september de eerste raadsvergadering. Die verliep correct en met af en toe een  kleine kwinkslag, zodat we uitkijken naar de volgende vergaderingen. 

Jürgen Wolff van Wülfing, Fractievoorzitter 

j.wolffvanwulfing@voorst.nl 

Tel.: 06-43903927

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Algemene Politieke Beschouwingen gemeente Voorst

 

Bij deze beschouwingen heeft Jürgen Wolf van Wülfing als nieuwe fractievoorzitter van het CDA zijn ‘’maiden speech’’ gehouden. Geconstateerd is dat onze gemeente serieuze financiële zorgen kent, waarvan de omvang nog niet bekend is omdat de structurele gevolgen van de Corona-crisis onduidelijk zijn.

Daarom kiest het CDA voor een aanpak waar je niet snel spijt van krijgt:

 

 

 

  • Stel uitgaven voor nieuwe plannen uit, bijvoorbeeld uitgaven voor de Westelijke Randweg in Twello, maar realiseer wel veiligheid in de kernen;
  • Wacht met bezuinigen tot helder is of tekorten structureel zijn. Sowieso niet korten op sociaal beleid;
  • In 2022 geen verhoging van de woonlasten die sinds 2018 al met bijna 10% zijn gestegen.
  • Geen ingrijpende besluiten zonder een ruime raadsmeerderheid: nadat het CDA door GB en D66 uit de coalitie is gezet heeft minder dan 47% van de burgers op de coalitie gestemd. Men heeft de meerderheid door twee restzetels, dus bescheidenheid is gepast bij het nemen van besluiten in het belang van onze gemeente.

 

 

PERSBERICHT-24 januari 2021

CDA Voorst door coalitiepartners de wacht aangezegd

Gisteren hebben Gemeentebelangen en D66 de samenwerking met het CDA in de gemeente Voorst opgezegd omdat het huidige voorstel inzake de Westelijke Randweg niet op de steun van de CDA-fractie kan rekenen.

Omdat het voorstel op wezenlijke punten afwijkt van hetgeen in het coalitieakkoord is beschreven, heeft de CDA fractie een nieuwe afweging moeten maken. Een belangrijk aspect is dat de kosten van de Randweg aanzienlijk hoger uit gaan vallen en gemeente daarvan een flink stuk voor zijn rekening zal moeten nemen. Dit zal vroeger of later op de burgers van de gemeente Voorst worden afgewenteld door hogere lasten en/of een uitholling van de dienstverlening of leefbaarheid in de gemeente. Dat vindt het CDA onverantwoord. Daar komt nog bij dat er momenteel een financieel tekort is en nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn.

Voor het CDA was het niet ondersteunen van het voorstel voor de Randweg geen reden om de coalitieverhoudingen op scherp te stellen. Onze coalitiepartners hebben, door daar een breekpunt van te maken, maximaal druk uitgeoefend en daarmee ook onze wethouder in een spagaat geplaatst. We respecteren zijn keuze om als wethouder aan te blijven.

Vanaf nu zal het CDA constructief oppositie voeren en voorstellen vanuit het college op inhoud beoordelen aan de hand van het coalitieakkoord en partijprogramma van CDA Voorst. Onze standpunten zullen in de raadsvergadering van 25 januari a.s. nader toegelicht worden.

 

Fractie en bestuur CDA Voorst


Van de fractievoorzitter 

Bijzondere tijden 

Zo bijna aan het einde van het jaar is het een goed moment om terug te kijken op  wat we wel een bijzonder jaar mogen noemen. Er is stof genoeg om aandacht aan te  schenken zoals de nog steeds voortdurende strijd tegen corona. Natuurlijk hadden wij de hoop dat  na de zomer alles meer onder controle zou zijn gekomen maar helaas moeten we nog een tijd  volhouden. Voor velen onder ons betekent het een domper voor de naderende feestdagen maar er  is nu wel meer aandacht voor een thema dat we in ons CDA programma ook hebben benoemd:  eenzaamheid. Juist nu wordt eenzaamheid zichtbaarder door het gemis aan menselijk contact  doordat een bezoekje, een uitje, winkelen etc. niet kan of alleen op afstand of met allerlei  beperkingen. Corona heeft onbedoeld bewustwording gecreëerd rondom eenzaamheid. 

Lokale politiek 

Enkele thema’s die de boventoon voerden waren de Regionale Energie Strategie, Buitensociëteit,  Randweg, nieuwe gemeentehuis. 

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de Stentor is de Voorster Klei als zoekgebied voor  windmolens aangemerkt maar dat kan niet rekenen op draagvlak vanuit de gemeenteraad. Al in  september tijdens de RTG werd door insprekers aangegeven dat er weerstand bestaat tegen  plaatsing van windmolens. Er zou meer moeten worden ingezet op zonne-energie en op de  langere termijn op geothermie. Duidelijk is wel dat we met zonne-energie alleen de doelstellingen  niet gaan halen.  

Buitensociëteit: er is rondom de Buitensociëteit kennelijk nog steeds onduidelijkheid gezien het  aantal schriftelijke vragen dat door de diverse partijen gesteld is en wij verwachten dat het  onderwerp in het nieuwe jaar nogmaals op de agenda voor de raadsvergadering wordt gezet.  

Randweg: het college heeft uitgebreid overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland  over de uitvoering en financiering van de doortrekking van de westelijke randweg Twello. Een  randweg met tunnel, inclusief de spoormaatregelen uit het WWL-plan, heeft de voorkeur van  ProRail en het college. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op 17 mln. tot 20 mln euro. De  uitkomst is dat het Rijk bereid is om 10 mln. te reserveren voor de Randweg met ondertunneling en  spoormaatregelen. Gedeputeerde Staten van Gelderland investeren niet in het plan. Het plan is  volgens de provincie een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit. Dit betekent in het kort  dat de gemeentelijke reservering van 5 miljoen niet voldoende zal zijn. 

Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om verder onderzoek te doen, met als doel om  samen met ProRail een haalbaar plan te formuleren voor doortrekking van de westelijke randweg  Twello. Dat kan op twee manieren: op basis van meer (subsidie)bijdragen en/of een soberder,  goedkoper plan met minder spoormaatregelen. De reacties en mate van draagvlak uit de bevolking  zullen worden betrokken bij de keuze van de te nemen maatregelen. 

Nieuw gemeentehuis: De twee bedrijven die de komende tijd aan de slag gaan met de duurzame  renovatie van het gemeentehuis zijn Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. (Nijverdal) voor het  bouwkundige deel en Croonwolter&Dros TBI (Amersfoort/Apeldoorn) voor het installatietechnische  deel. Deze twee bedrijven zullen de komende tijd, in overleg met de gemeente Voorst en de eerder  gecontracteerde ‘total engineer’ De Twee Snoeken (Den Bosch), de start van de werkzaamheden  gaan voorbereiden. 

Tot zover een kleine update; ik heb het in de vorige nieuwsbrief ook al eens gezegd maar ik doe  het nu nog een keer. U mag mij gerust mailen of bellen als u vragen en/of opmerkingen hebt of  gewoon een praatje wilt maken. 

Veronique Groothuis-Beijer .

 


 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

 

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal-economisch en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

Hartelijke groet                                                                                                   als nieuwe fractievoorzitter legt Veronique Groothuis de eed af

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter

 

 

 

 

raadsvergadering 11 mei waarin Bert van de Zedde aftreed als fractievoorzitter van CDA Voorst en op de rechterfoto word toegesproken door Jaap Borst de Bestuursvoorzitter van CDA Voorst.

 

 

 

 

 

 

 

 


Afscheid Bert van de Zedde:

 

Beste Bert,

Aan mij de mooie taak om bij je afscheid van de Gemeenteraad van Voorst het woord tot je te richten. Iedereen verdient een bijzonder afscheid, maar we hadden liever gezien dat de bijzonderheid niet zat in de noodzaak om digitaal te vergaderen in verband met de Coronacrisis.

 

Ik heb de gelegenheid te baat genomen om met een aantal personen te spreken om mijn bijdrage in te kleuren.

 

Om te beginnen wil ik je bedanken voor je inzet voor de gemeente en het CDA in ruim zes jaren raadslidmaatschap.

Zes bewogen jaren, die in 2014 direct begonnen met het fractievoorzitterschap en onderhandelingen over het deelnemen in een coalitie met Gemeentebelangen en D’66.

 

Op basis van het benoemen van zogenaamde ‘’kroonjuwelen’’ is destijds een coalitie gesmeed. Deze coalitie is in 2018 gecontinueerd. Vanuit de coalitiepartijen heb ik meegekregen dat je inbreng zeer is gewaardeerd. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met het commitment om van de coalitie een succes te maken, maar ook met andere zaken.

Zo blijk je een vraagbaak te zijn als het gaat om wie waar vandaan komt en wat zijn of haar familiegeschiedenis in de gemeente Voorst is.

Een ander punt dat beklijft is het regelmatig verwijzen naar de term rentmeesterschap, niet voor niets een van de CDA kernwaarden.

 

Wat ook gewaardeerd mag worden is dat je altijd geprobeerd hebt bij allerlei activiteiten aanwezig te zijn, waarbij de veelheid aan evenementen in onze gemeente dat al bijna onmogelijk maakt.

 

Daarbij heb je dan ook nog te kampen gehad met van buiten komend onheil, zoals een ongewenste interactie met een bus en een ongelukkige verstapping bij Schoneveld Breeding. Ondanks dit soort akkefietjes heb je weinig vergaderingen gemist.

 

Het is ook niet altijd gemakkelijk geweest. Het CDA is de afgelopen verkiezingen ingegaan met een verjongde lijst. Aan het begin van deze Raadsperiode is met het bestuur afgesproken dat je halverwege de termijn een stapje terug zou doen ten faveure van de nummer 2.

 

Na de reductie van de CDA fractie tot een persoon werd dat onmogelijk en heb je vorig jaar april op de Algemene Ledenvergadering van het CDA aangegeven plaats te gaan maken. Niet iedereen is in staat om zo’n afweging te maken en ik kan me goed voorstellen dat dit gepaard is gegaan met gemengde gevoelens.

Ik wil afsluiten met Bert nogmaals te bedanken voor zijn inzet en hem alle goeds te wensen voor de toekomst.

Ik stel voor dat iedereen van ‘’mute’’ afgaat om te zien hoeveel geluid we kunnen maken om deze wens kracht bij te zetten.

 

 

Jaap Borst , bestuursvoorzitter.

 

 

 

 


motie ingediend en/of ondersteund:

 


Van de fractie:

 

                              De wereld om ons heen staat stil

 

Beste CDA leden,

 

De fractie voelt de wijze van ‘stilstand’ om ons heen en ook de gemeente Voorst wordt geraakt door het coronavirus. Het aantal besmettingen blijft oplopen en wij voelen mee met de families die worden geraakt. Een groot deel van ons bedrijfsleven staat stil of heeft aangepaste werktijden. Met alle toekomstige gevolgen daarvan op ons bedrijfsleven en recreatievormen binnen de gemeente Voorst. Onze vorm van vergaderen is gewijzigd en juist de openheid van Rondetafelgesprekken (RtG) en raad zijn op moment van schrijven gewijzigd in eerst voldoende afstand houden tot op afstand vergaderen. Een onwezenlijke gewaarwording.

Onze laatste openbare raadsvergadering, zonder publiek, maandagavond 23 maart jl. was kort. Waarom? Alleen noodzakelijke punten te behandelen. Bestemmingsplannen, verordeningen en verslagen eerdere vergaderingen. In uitvoering was dit fysiek een van de kortste, reguliere raadsvergaderingen in jaren met raadsleden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Ik licht zaken eruit waarover is gesproken in de raad dit jaar:

Voorster Energie Strategie (VES), een voorzet met uitkomsten opgehaald uit de gemeenschap als voorportaal voor de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio. En maken hierbij gebruik van de inbreng uit burgeravonden in de dorpen met de dorpsbelangen verenigingen als schakel.

Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 in de regio is besproken. Hier hebben wij vragen gesteld over ondermijning. Hebben we al gebruik gemaakt van BIBOB in onze gemeente? Waar grijpen we in bij kwetsbare personen? Houden wij voldoende politie op straat? Maar ook, hoe betrekken wij onze inwoners en de ondernemers bij dit proces. 

Wij zijn door het college meegenomen via een raadsmededeling over het omgaan met een gelimiteerde achtervang Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) versus IJsseldal Wonen tot 31 december 2023 van maximaal €109 miljoen. Hier gaat het om een stevige garant-stelling met een uiterst laag risico voor de gemeente Voorst.

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen bij de Hoenderloo Groep en De Beele Voorst in het bijzonder. Er zijn heldere antwoorden gegeven door het College en na vervolg-vragen concluderen wij dat De Beele blijft functioneren in de huidige vorm. Het raadsdebat hierover volgt nog.

Waar is nog meer over gesproken:

Omgevingswet en de veranderende rol in onze leefgemeenschap. Vereenvoudigde regelgeving op veel terreinen, voorzien na 2021.

Woningbouw in de gemeente Voorst, zoals de Schaker Twello, nieuwbouw Terwolde en ontwikkelingen Posterenk, Wilp en Voorst. De lopende locatiestudie Twello+250, ontwikkelen postzegelplannen Twello en terreinen rondom voormalig Veluws College.

Het (door)ontwikkelen van onze industrieterreinen als Engelenburg, Nijverheid-’t Belt, Twello-Centrum en Voorst.

RES+ programma groen: de rol van groen in het ecosysteem en het belang van evenwicht van de ecologisch kringloop.

De nationale zorg rondom alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse opvangplaatsen lijkt wat te verdwijnen van ons netvlies door de coronacrisis. Wij zijn voorstander om op nationaal niveau een ‘vuist’ te maken en zullen in de komende raadsvergadering het college verzoeken een gerichte brief te zenden aan het kabinet.

Al met al voldoende punten voor stof tot nadenken of die inmiddels richting hebben gekregen.

Bert van de Zedde, Fractievoorzitter

 

 

 

 

 


 

 

 

Algemene financiële beschouwing op het jaar 2020 (2019-75743)

‘Ambitie met visie’ heet niet voor niets ons coalitieakkoord! 

Voorzitter, college, raadsleden, belangstellenden en pers, 

Het CDA vindt dat de bestuursrapportage een goede afspiegeling is van gemaakte en uitgevoerde afspraken. De voorliggende meerjarenprogrammabegroting heeft een solide uitstraling. Tot op heden kunnen wij als CDA constateren dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. Groeiend wat betreft het aantal inwoners en we zien een verder verbeterende lokale economie met een gevulde gemeentelijke portemonnee. 

Voor ons als CDA is rentmeesterschap sturen op duurzaamheid met een lange termijnvisie. Dat willen wij doen met ondersteuning van onze inwoners. Onze mogelijkheden financieel worden niet beperkt door lokale voorwaarden, maar juist door landelijke aansturing en toegewezen middelen. 

In de verschillende segmenten binnen onze lokale markt vergt huisvesting een actieve en centrale plaats. Zonder goede kwalitatieve huisvesting voor de verschillende leeftijdsgroepen zullen wij op termijn de aansluiting missen met vooral de jongeren in onze dorpen. Zoals al eerder aangegeven moeten wij juist insteken op doorstroming van jongeren met beperkte woonruimte, zoals bijvoorbeeld met Tiny houses, zoals al in voorgaande beschouwingen aangegeven. Hiervoor willen wij als CDA financiële ruimte inpassen de komende jaren. 

In het Sociaal Domein is de lokale grip op maatschappelijke ondersteuning duidelijk voelbaar en geeft voor de voorliggende periode de komende jaren een stevige uitdaging. Daarbij zal vanuit dit huis de uitgezette lijn vastgehouden moeten worden om niet financieel uit te glijden. Buiten onze gemeentegrenzen zien we op meerdere plaatsen een stevige druk ontstaan op de zorgkosten in de breedste zin van het woord. Het zal ons op onderdelen kunnen raken. Wij zijn positief gestemd over de ontwikkelingen van ‘Voorst onder de loep’ waar steeds meer en betere verbinding wordt gevonden middels burgerparticipatie. 

Voorzitter, in de levensdomeinen zullen middels preventie stappen worden gezet en dat doet deugd. Al kunnen we ook hier nog verder verscherpen qua uitvoering. De middelen zijn ter beschikking. 

Kijken we naar de mogelijkheden van het betrekken van jongeren binnen onze activiteiten dan heeft het CDA juist oog voor die jongeren die richting onze toekomst belangstelling tonen voor de gemeentelijke activiteiten. Daarvoor willen wij middelen het komende jaar vrijmaken om juist daar de mogelijkheid van jongerenraad en jongerenlintje vorm te geven. De aanzet middels de verschillende onderwijsvormen binnen onze gemeentegrens duiden op interesse om hier gestructureerd aan te werken. 

De verschillende maatregelen die het college voorstelt, waaronder een aanpassing van de heffingen op riool, afvalstoffen en onroerende zaken dienen om een evenwichtige verdeling van de lasten te initiëren richting 2020 en verder. En geeft een duidelijk signaal af naar de verschillende bewoningsvormen, waarbij inwoners op eigendom worden belast. 

Wel constateren wij hierbij dat de breedste financiële schouders de lasten verhoogd zien worden en juist de smallere schouders iets meer financiële ruimte ontvangen. Dat past in de eerder gestelde grondslagen van ons coalitieakkoord. 

De zorg rondom veiligheid voor ons allen binnen de gemeente Voorst vraagt om gerichte beleidslijnen met daarvoor ter beschikking te stellen financiële middelen. Al vinden wij als CDA dat er nu een scherp beleid neergezet moet worden dat ons behoedt voor verdere financiële risico’s. Niet alleen bij de VNOG (Veiligheidsregio Noordoost Gelderland) maar zeker ook binnen de sociale paragrafen rondom bijvoorbeeld de WSW en schuldhulpverlening. 

Toekomstgericht blijven wij voorstander van een goede wooninvulling voor statushouders binnen onze gemeente met de daaraan te koppelen gezinshereniging. Het vergt inventiviteit om juist de huisvesting in goede banen te leiden zodat een ieder in deze gemeente de ‘eigen’ plaats kan behouden of innemen zoals al eerder aangegeven in voorgaande delen in deze beschouwing en vorige beschouwingen. 

Samenvattend willen wij als CDA Voorst in dit huis een kwalitatieve match tussen burgers, financiën en uitvoerders van ons uitgesproken beleid. Waarbij wij duidelijk aangeven de ingeslagen financiële richting strak te volgen in de voorliggende programmabegroting. Zodat wij met elkaar kunnen constateren dat de marsroute die voorligt ook de aangegeven positieve eindwaarde gaat behouden. 

CDA Voorst gaat op de eerste plaats voor de inwoners van onze prachtig groene gemeente Voorst maar sluit samenwerking in de regio niet uit om de gevraagde kennis en eigen kwaliteit te delen. 

Voorzitter, met trots sluit ik af met de opmerking dat het behaalde resultaat met Entente Florale ons de weg wijst door samen te werken in en buiten dit huis. 

En dat gezamenlijk binnen en buiten dit huis uitvoering wordt gegeven aan de ons voorliggende taken, zoals aangegeven in deze meerjarenbegroting 2020- 2024. 

Dank voorzitter voor de aandacht. Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA 

28 oktober 2019