Plaatsing van ingezonden brief betekent niet dat dit de mening is van bestuur, fractieleden en/of wethouder.

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA VOORST OP BEZOEK:

 

 

 

OUTT zijn, waardering ontvangen en leven

De CDA Voorst fractie kreeg een bijzondere uitnodiging om iets te zeggen over de ouderen in de gemeente Voorst en haar bevindingen daarover. Bijzonder is dan de opmerking in de uitnodigingsbrief dat het geen politieke invulling mag krijgen. En daar gaat het even mis want wij zijn een politieke partij met veel zorg over en voor ouderen. Maar graag waag ik mij toch aan een kleine beschouwing over ouderen en ouder worden in de gemeente Voorst. Inmiddels is het 2018 en lijkt de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jos Penninx in 2017 verouderd, maar niets is minder waar. Hij benoemde het jaarthema 2017 als volgt:”Iedereen kan meedoen met vertrouwen in elkaar”.             

Wat mij betreft mag dat thema meerdere jaren gehandhaafd blijven, want het spreekt mij zeer aan. Ja het gaat op voor alle leeftijden en alle doelgroepen en dat maakt het ook zo bijzonder. Dus ook voor u ouderen. Voor mij is het geen thema van de burgemeester, maar veel meer een thema van de burgervader die een oproep doet aan de mensen in de samenleving. Aan u en aan mij. Aan uw relaties en mijn fractiegenoten.

Ouderenzorg

Goede ouderenzorg is een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleinere schaal moet worden georganiseerd. Wij willen dat er in de gemeente Voorst voor ouderen aandacht is, dat we eenzaamheid tegengaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. De aanbevelingen uit het manifest ‘waardig ouder worden’ , ook onderschreven door het CDA, worden uitgevoerd. Ook ouderen die niet meer thuis blijven wonen, moeten blijvend kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken. Ook de vervoersstromen moeten veel efficiënter en persoonlijk zijn / worden. We moeten verder afschalen naar vraaggericht, innovatief en met meer vertrouwen en minder regels voor de zorgprofessional. En nu ik dit zo opschrijf realiseer mij terdege dat wat ik aangeef, veelal een zaak is van de landelijke politiek en landelijke regelgeving, maar laat ook onze lokale fractie niet ongemoeid.

Naast de zorg voor ouderen is er een belangrijk ander onderwerp dat helaas in toenemende mate voorkomt in onze samenleving en dat is ‘eenzaamheid’ en vooral bij ouderen.

Dit onderwerp valt in de categorie dat we er vaak over praten, maar niet goed weten hoe dit op te lossen. Professor J. de Jong Gierveld, die op dit gebied veel onderzoek heeft verricht, heeft eenzaamheid als volgt gedefinieerd: ‘Eenzaamheid is een subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen’.    

Het blijkt dat eenzaamheid iets anders is dan alleen zijn. Alleen zijn wordt door degene die alleen is niet altijd opgevat als iets negatiefs, eenzaamheid wel. Ik kan wel voorbeelden geven, maar u zult zelf met uw levenservaring dat veel beter kunnen. Het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk is een manier om eenzaamheid tegen te gaan. Een van de mooie voorbeelden  is een ouderenvereniging zoals OUTT.                     

Eenzaamheid is voor CDA Voorst een belangrijk thema maar is moeilijk meetbaar te maken. Voor ‘snel scoren’ leent dit thema niet. Wij dragen als CDA Voorst uit dat wij oog hebben voor deze problematiek en verantwoordelijk zijn voor elkaar.  Vanuit het politieke beleid zullen we daarom aandacht blijven vragen voor instrumenten en middelen die het opsporen van en het tegengaan van eenzaamheid zullen bevorderen. Voor CDA Voorst staat daarbij voorop dat we alle burgers laten meedoen in de samenleving. De mate waarin we daarin gezamenlijk  -dus met elkaar- slagen in goede samenspraak bepaalt mede de kwaliteit van onze samenleving.

Bert van de Zedde,

raadslid en fractievoorzitter CDA Voorst