CDA Voorst pakt door!

 

 

Na de Tweede Kamerverkiezingen – de schouders eronder

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zitten erop. In de aanloop daar naartoe is er hard gewerkt door het campagneteam en vele vrijwilligers. Vlekkeloos is dat niet verlopen en er meer in had gezeten als er beter was samengewerkt.

De les die daaruit is te trekken is dat we als CDA Voorst samen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten optrekken. Samen en eensgezind: dat zijn juist de punten die ons in de afgelopen jaren niet gelukt zijn.

De eerste stappen om voor de raadsverkiezingen een programma op te stellen worden nu gezet. Daarom een oproep aan onze leden en sympathisanten om actief mee te denken en natuurlijk aan de sympathisanten om lid van onze partij te worden. In het verleden zijn vele betrokken leden actief geworden in fractie en/of bestuur. Die beweging willen we weer op gang brengen.

Kortom, we laten ons niet uit het veld slaan, maar bouwen aan een succesvolle campagne voor 2021. Die zal worden geïnspireerd door de CDA-kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap die ook op lokaal niveau aanspreken.

Een overheid die toegankelijk is en de burger ondersteunt en faciliteert in zijn/haar bezigheden, een goede uitvoering van de sociaal domeintaken om de mensen die het echt nodig hebben te helpen en verstandige maatregelen om onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Nu nog algemeen gemaakte punten, maar straks concreet in het programma van CDA Voorst!

 

 


 

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam bezoekt Wilp         

 

Vrijdag 5 maart om 16.00 uur bezoekt CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam zijn geboortedorp Wilp. Hij sluit aan bij de CDA-campagnetour, beantwoordt vragen van kiezers en doet actief mee aan de flyer-actie. Het CDA verzamelt zich bij de kerk in Wilp. Vanzelfsprekend worden de Corona-regels in acht genomen.

Chris van Dam is woordvoerder Justitie in de CDA-Tweede Kamerfractie. Hij is bekend als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de Toeslagenaffaire, die leidde tot de val van het kabinet Rutte III.

Chris van Dam voert campagne met de slogan Recht Doen! Opkomen voor mensen in de knel bij de overheid. Samen met vooral Pieter Omtzigt vecht hij voor rechtvaardigheid, rechtszekerheid en een dienstbare overheid.

Hoewel Chris van Dam in Den Haag woont komt hij ook op voor de belangen van Gelderland. Hij doet dat samen met Jacco Geurts uit Barneveld, en Evert Jan Slootweg uit Bennekom. De landelijke campagne wordt mede ondersteund door de lokale kandidaat voor het CDA, Jaap Borst uit Twello.

Het CDA Voorst voert de komende weekenden campagne. Met de groene caravan trekt het door de dorpen in de gemeente.  Voor kiezers de kans het CDA te ontmoeten. Vragen over de landelijke politiek maar ook over Voorst e.o. kunnen aan de orde komen.

 

Nadere informatie is beschikbaar bij Jaap Borst, waarnemend voorzitter CDA Voorst. Tel 06 2241 7032

 

5 maart 2021

 

 

 

 

 


 

Uit het Voorster Nieuws van 10 maart 2021 – Door Jos Bosch 

 

CDA CORYFEE CHRIS VAN DAM EVEN TERUG OP GEBOORTEGROND IN WILP

 

Woensdag 17 maart gaat Nederland massaal naar de stembus. Meer dan eens lijkt er sprake van veel zwevende kiezers. Het vertrouwen van de mensen is geschaad, mede gevoed door de omstandigheden waarin de hele wereld verkeerd. Maar naast hetgeen de hele wereld in z’n greep houdt, zijn er ook ‘de missers van Den Haag’, zoals de toeslagen affaire. Het zorgde voor de val van het kabinet. Hoogste tijd voor politici, zoals Chris van Dam, om samen met de lokale politiek op te trekken en plannen duidelijk te maken. 

 

Zijn geboorteplaats is Wilp en hij woonde ooit naast de voormalige zuivelfabriek aan de Molenallee. Christiaan Jan Lodewijk van Dam, geboren 9 juli 1963, meester in de rechten en namens het CDA sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer. Hij werd vooral bekend als voorzitter van de parlementaire ondervraging commissie kinderopvangtoeslag, dat resulteerde in het rapport ‘Ongekend onrecht’ van 17 december 2020. Vrijdag 5 maart jl. bezocht hij, samen met zijn moeder, zijn geboortedorp Wilp, waarbij CDA Voorst mede voor hem campagne voerde in gemeente Voorst. 

 

“Het mede campagne voeren voor Chris van Dam (plek 47), is onderdeel van het op de kaart zetten van kandidaten uit Gelderland die op de landelijke lijst staan, zoals Jaco Geurts (plek 11) en Evert Jan Slootweg (plek 18)” aldus Jaap Borst, (waarnemend) bestuursvoorzitter van CDA Voorst. Borst zelf staat op de zogenaamde staartlijst in de kieskring Arnhem. “Het CDA zorgt er traditiegetrouw voor, dat ook voor de landelijke verkiezingen op lokale kandidaten kan worden gestemd” vervolgt de bestuursvoorzitter. 

 

‘Recht doen’, zo heet de campagne welke door Chris van Dam wordt gevoerd. Mijn campagne gaat over RECHT DOEN. Om twee redenen. We hebben in Nederland een prachtige rechtsstaat, maar vaak ervaren burgers dat niet zo. Of het nu gaat om een conflict met de overheid, of als je aangifte hebt gedaan: het is best lastig om je recht te halen. De rechtsstaat mag niet alleen een theorie of een abstractie zijn, de rechtsstaat moet concrete bescherming aan mensen bieden. En dat kan beter De tweede reden gaat over al die harde werkers in onze rechtsstaat. Van BOA tot rechter en van brandweerman of -vrouw tot politievrijwilliger. (Bron www.rechtdoen.nl) 

 

“Zijn campagne sluit aan bij de kernwaarde ‘publieke gerechtigheid’ van het CDA. Als voorzitter van de ondervraging commissie wil Chris bevorderen dat de rechtsstaat de burger in de komende periode weer beter gaat beschermen”. En Jaap Borst zelf? Hij is lid van de landelijke CDA commissie die het integriteitsbeleid evalueert. De activiteiten van deze commissie zijn in de eindfase en er zullen richting de lokale politiek handreikingen worden gedaan over het bespreekbaar maken van en omgaan met integriteitsissues. 

 

CDA Voorst kan de handen uit de mouwen steken, ook richting de gemeentelijke verkiezingen van 2022. Burgers van de gemeente Voorst geven vaker dan eens aan, het gevoel te hebben niet te worden gehoord. De decennia lange discussie omtrent de randweg duurt voort, tegenstanders voelen zich niet gehoord. De nieuwe brandweerkazerne voor Twello, waarbij keuzes worden gemaakt ten koste van de veiligheid. Of een ongewenst fietspad door je achtertuin en een mega zonneveld aan de overkant van je straat. Integriteit en vertrouwen, daar kunnen stemmen worden gewonnen.

 

 


 

 

 

 

 

CDA Voorst pakt door!

We gaan met elan richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Recentelijk hebben we een eerste stap gemaakt door in een digitale vergadering punten opnieuw te belichten en te verzamelen voor ons programma. Daarin zijn allerlei onderwerpen aan de orde gekomen die er binnen de gehele gemeente Voorst met al haar kernen toe doen.

Samen met u.
Het samen met u als CDA-lid formuleren van onze doelstellingen kan gezien worden als een voorloper op het participatieproces door onze inwoners.

CDA Voorst heeft participatie hoog in het vaandel staan. Samen denken we na over wat belangrijk is voor onze gemeente en onze inwoners.
Samen formuleren we wat we uit willen dragen en onderstrepen; samen doen we er alles gaan om onze idealen te verwezenlijken.
De laatste tijd komt het participatieproces onvoldoende uit de verf. Recent valt daarbij te denken aan een plotseling fietspad langs de Fliert en de nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Twello, die moet wijken voor (inkomsten uit) woningbouw, afgezet tegen uw en onze veiligheid.

Maar ook het Zonneveld in Klarenbeek en een westelijke randweg Twello zijn voorbeelden. De laatste stuitte door het niet tijdig inzetten van een participatieproces op veel weerstand van de inwoners uit Twello en Klarenbeek. Dit opgeteld bij nu nog steeds verder oplopende kosten van het randwegproject, het ontbreken van een goede kostenraming, het koppelen van het project aan het sluiten van een groot aantal spoorwegovergangen en de onzekere tijd die wij tegemoet gaan door toedoen van het Corona virus gaf voor de fractie van het CDA de doorslag om niet in te stemmen met het voorstel.

De randweg stond in het coalitieakkoord, maar het voorstel was inhoudelijk totaal anders dan wat destijds beoogd werd. Soms is het nodig van richting te veranderen om op koers te blijven en een slecht plan vindt geen steun bij CDA Voorst.

Inwoners en ondernemers.

Inwoners en ondernemers weten als geen ander wat er speelt in hun omgeving, wat belangrijk is en wat hun kern of buurtschap leefbaar maakt. Het CDA Voorst wil sterker dan voorheen aansluiten bij de kracht, kennis en energie die aanwezig is in de kernen.

Samen met de dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen wil het CDA werken aan projecten. Samen bouwen aan de toekomst van de kernen want er zal de komende jaren heel wat op ons af komen.

Er verandert veel op zowel economisch, maatschappelijk als demografisch gebied. Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen in de agrarische sector en de gevolgen die de transitie naar opwekking van duurzame energie zal hebben op het landschap. Het CDA Voorst wil inwoners nog meer een stem en rol geven. Samen met inwoners bepalen we hoe het beleid van onze gemeente gevormd wordt. Kernen en buurtschappen zijn namelijk vooral van de inwoners. Wij willen samen met onze inwoners bepalen wat er in de praktijk nodig is. Op deze manier werken we samen aan leefbare en toekomstbestendige kernen en buurtschappen.
Wanneer we het over participatie hebben willen we ook graag onze jeugd en jongvolwassenen betrekken bij het ontwikkelen van visies en maken van plannen om beleid beter op deze groep af te kunnen stemmen. Jongeren die meedoen krijgen meer sociale verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen juist door het betrokken zijn.

Dit heeft weer een olievlekwerking binnen hun omgeving. Van belang hierbij is jongeren te laten ervaren dat ze echt een bijdrage kunnen leveren.
Zeker in coronatijd is extra aandacht voor jongeren belangrijk, maar ook op de lange termijn moeten we onze jongeren erbij houden, willen we toewerken naar een duurzame jongerenparticipatie.

Optimale leefbaarheid in de kernen.

Naar voren kijkend komen nu eerst de Tweede Kamerverkiezingen er aan. Als CDA Voorst schenken we daar de nodige aandacht aan. Een goede landelijke verkiezingsuitslag is in de praktijk een steun in de rug voor de lokale afdelingen. Maar uiteindelijk zijn het vooral lokale thema’s waar we positie moet kiezen. Hoe staan we als CDA tegenover de punten die op verjaardagen worden besproken?
Te denken valt aan onderwerpen als de behoefte om dichtbij huis te kunnen pinnen en de aanwezigheid van muziek-, sport- en ontspanningsmogelijkheden, die van groot belang zijn.

Maar ook de bouw van nieuwe en betaalbare woningen, alleen trendmatige verhoging van de woonlasten ,windenergie waar het kan omdat we al genoeg grote zonneparken hebben en ons doel van energieneutraal in 2030 willen behalen, een gezond en sportief bestaan voor jongeren, optimale leefbaarheid in de kernen met behoud van het karakter van een plattelandsgemeente, een goede toekomst voor onze agrariërs en een gemeente waar de natuur samen met het cultureel erfgoed een belangrijke plaats innemen. Stuk voor stuk punten die volledig onderschreven worden door de fractie van CDA Voorst en die we alleen met een financieel huishoudboekje dat prima op orde is kunnen realiseren. Daarbij is het vertrouwen van de kiezer in de lokale vertegenwoordigers van CDA Voorst, die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen cruciaal.

Aan de slag!
Wij gaan de komende maanden hard aan de slag met het verkiezingsprogramma voor 2022-2026. De financiële situatie en vooruitzichten stellen waarschijnlijk grenzen aan wat er bereikt kan worden en daarom zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt.

 

 

 

 


 

 

GESLAAGDE DIGITALE BIJEENKOMST CDA VOORSTGEMEENTE VOORST.-

Op 27 januari vond een digitale bijeenkomst van CDA Voorst plaats waarin CDA Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg (18e op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen) en Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland en wethouder in Harderwijk) spraken. Daarnaast werd kort nagepraat over het klappen van de coalitie in Voorst maar vooral vooruitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Slootweg gaf aan dat Nederland voor een flink aantal uitdagingen staat. De eerste is hoe we onze economie weer op de rails krijgen na de Corona pandemie.
Op alle niveaus moet daaraan gewerkt worden, waarbij voorkomen moet worden dat er mensen blijvende schade oplopen.
Een ander belangrijk aspect is dat we een veilige samenleving moeten hebben. Er is te vaak sprake van een vermenging van boven- en onderwereld. Uiteraard zijn er allerlei procedures om ervoor te zorgen dat personen van onbesproken gedrag publieke functies uitoefenen, maar ondanks antecedentenonderzoek, verklaringen omtrent gedrag e.d. is er meer nodig.

Daarom wordt er ook bij het CDA nog meer aandacht besteed aan het opstellen van kieslijsten. Naar voren werd gebracht dat de landelijke CDA commissie die het integriteitsbeleid evalueert met handreikingen voor lokale kiescommissies zal komen.
Als derde speerpunt noemde Slootweg de betrouwbare overheid. Meer dan in het verleden zal de Tweede Kamer de uitvoering van het beleid moeten controleren, in het bijzonder ook op de dienstbaarheid naar de burgers: overheidsdiensten horen naast en niet boven de burger te staan.
Jeroen de Jong ging in op het belang van de provinciale organisatie voor de lokale afdelingen van het CDA. Het provinciale motto is om lokale afdelingen te ondersteunen. Dat kan zijn op het gebied van besturen, maar ook bij het bijvoorbeeld door voor raadsleden een mentor aan te wijzen.
Belangrijk is dat er vanuit de provincie een nieuw campagnebeleid is uitgerold dat meer gebruik maakt van sociale media. Dat wordt ingezet voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Van de opgedane ervaringen kan volgend jaar gebruik worden gemaakt voor de verkiezingen voor de gemeenteraad.
De Jong gaf verder aan dat door de Corona situatie problemen zijn ontstaan met bijvoorbeeld het houden van ledenvergaderingen

(CDA Voorst heeft dit praktisch opgelost door een fysieke ALV in juli en een digitale in november, red.).

Een sterk landelijk CDA is een steun in de rug voor de lokale afdelingen, maar uiteindelijk zijn er veel lokale thema’s waar een lokale partij positie moet kiezen.

Hoe sta je als CDA in de punten die op de verjaardagen worden besproken?

Daarbij is het vooral van belang dat vertegenwoordigers van het CDA op lokaal niveau vertrouwd worden.
Hiermee werd gelijk de brug gemaakt naar de situatie in de gemeente Voorst en het uiteenvallen van de coalitie van Gemeentebelangen, CDA en D66 over de westelijke randweg.

In het algemeen waren de aanwezigen van mening dat het CDA inzake de randweg het juiste standpunt heeft gekozen.
Aan de hand van de randweg ontspon zich een discussie over de thema’s die voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van belang kunnen zijn. Verkeersveiligheid is een belangrijk issue en daarmee verbonden is bijvoorbeeld ook hoe bedrijfsterreinen ontsloten zijn of zouden moeten worden.

Opgemerkt wordt dat de financiële situatie en vooruitzichten waarschijnlijk grenzen zullen stellen aan wat er bereikt kan worden en dat daarin heldere keuzes moeten worden gemaakt.

Een ander onderwerp is de leefbaarheid van kernen in onze gemeente. Daaronder vallen vele aspecten, van de mogelijkheid om dichtbij te pinnen tot de aanwezigheid van sport- en ontspanningsmogelijkheden.
Fractie en bestuur zullen zich binnenkort nader buigen over de in de bijeenkomst geopperde punten en die met de aanwezigen delen.

Al met al is CDA Voorst goed op weg zich te herstellen door te luisteren naar wat leeft bij de mensen in onze gemeente.

 

NU DOORPAKKEN.

 


 

 

CDA Voorst tegen raadsvoorstel  randweg Twello  

Een noodzaak voor het voltooien van de randweg is tot op heden onvoldoende aangetoond. De gevolgen zijn financieel en qua leefbaarheid echter zeer ingrijpend, waardoor het op dit moment niet aan te raden is om met  de aanleg van een westelijke randweg te starten. Was het aanvankelijk 5  miljoen euro dat de gemeente Voorst voor dit project op tafel moest leggen,  inmiddels is het 9 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag nog hoger  komt te liggen. Omdat de Provincie niet bij wil dragen is wethouder Van  der Sleen van Gemeente Belangen (GB) naarstig op zoek naar extra financiering. Er zou volgens GB nu bij geleend moeten gaan worden voor de  randweg. Het CDA vindt dat onverantwoord, zeker gezien de COVID-crisis  en alles wat er nog op ons af gaat komen.  

Geld dat naar de aanleg van een randweg gaat niet naar bijvoorbeeld het  sociaal domein, waardoor werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en  jeugd en de schuldhulpverlening onder druk komen te staan: sociale verarming dus. Ook zijn hogere lasten voor de burger waarschijnlijk omdat de  

begroting 40(!) jaar lang met ca. € 200.000,- extra belast zal worden.  De CDA-fractie is van mening dat je een euro maar één keer uit kunt ge ven: “Goedkoop lenen is wel een mogelijkheid voor de gemeente, maar wat  geleend wordt dient terugbetaald te worden, plus dat we er niet bij gebaat  zijn om met oplopende schulden richting een Artikel 12 gemeente af te glij den, waarmee het voortbestaan van Voorst als zelfstandige gemeente ter  discussie kan komen te staan. Mede omdat de financiële gevolgen van Corona erg onzeker, maar waarschijnlijk negatief zijn, heeft het de voorkeur  om ons nu op één lopend project te richten, te weten het nieuwe gemeen tehuis. Wat we nu in reserve hebben, moet in reserve blijven. Er zijn andere  zaken met wèl een directe noodzaak, die net als alles ook geld kosten.”. 

Kijkend naar echte knelpunten in het verkeer, was er in het verre verleden  al eens sprake om stoplichten op de H.W. Iordensweg te plaatsen ten behoeve van Basisschool De Wingerd. Daar zou je ook redelijk eenvoudig in  een mobiele slagboom kunnen voorzien, naast andere relatief eenvoudige  maatregelen om de snelheid uit het verkeer te halen en veilig oversteken  voor met name de leerlingen van De Wingerd, en een steenworp verderop  voor leerlingen van het Zone college, mogelijk te maken. Zo kent de Molen straat nog steeds geen sluiting voor vrachtverkeer, terwijl je daar als fietser  eerder in de verdrukking komt dan op de H.W. Iordensweg of Rijksstraat weg. En dat terwijl het CDA steeds heeft opgeroepen om de verkeersveiligheid in en vanuit de kern van Twello te bevorderen, met als eventueel  sluitstuk een randweg. Een omgekeerde volgorde dus. 

Bij het onderzoek naar de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen; rapport  “Duimen voor de dorpen”, kwamen ook Klarenbeek en Voorst zeer positief  naar voren. Leefbaarheid en mobiliteit komen met het sluiten van de spoor wegovergangen in het gedrang. De spoorwegovergangen in Klarenbeek  vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in de ontsluiting de  plaats. Sluiting van meerdere spoorwegovergangen is rampzalig voor de  leefbaarheid van Klarenbeek en Voorst en de aanrijtijden van hulpdiensten  bij calamiteiten. Daarbij is de gemeente Voorst een agrarische gemeen te en dient landbouwgrond goed bereikbaar te zijn. Waarom de spoorlijn  Apeldoorn-Zutphen in het randweg vraagstuk meegenomen bevreemdt het  CDA.  

Tot slot stroken de huidige plannen voor de westelijke randweg niet met  hetgeen wij als Groenste Gemeente van Europa uit willen dragen. Toch  staan GB en D66 er achter om in een tijd van stikstofproblematiek Land goed ’t Hartelaer te doorsnijden met ruim 40.000m2 asfalt en een betonnen  tunnelbak. Dit heeft desastreuze gevolgen voor flora en fauna op het land goed, maar ook in de landgoederenzone (groene corridor). En zeker ook  voor de waterhuishouding die in deze tijd zo kwetsbaar blijkt te zijn. 

Het raadsvoorstel randweg Twello stuitte op veel weerstand van de inwoners uit Twello en Klarenbeek, mede doordat er niet tijdig een participatieproces is ingezet. De CDA fractie heeft geleerd van de uitkomst van de  zonnevelden in Klarenbeek en vindt dat er goed naar belanghebbenden  geluisterd moet worden. Weliswaar staat de randweg in het coalitieakkoord, maar het huidige voorstel is inhoudelijk anders dan wat in het coalitieakkoord beoogd werd. 

Daarnaast zijn de omstandigheden drastisch gewijzigd en dwingen de omstandigheden ons om te heroverwegen of de randweg op dit moment haal baar en gewenst is.  

Helaas hebben coalitiepartijen D66 en GB dermate moeite met het ‘nee’  van het CDA, dat zij ervoor gekozen hebben het CDA uit de coalitie te  zetten. De stelling dat het CDA handelt in strijd met het coalitieakkoord  deugt niet.  

Veronique 

Jürgen en Cees         Thuis in Voorst www.cdavoorst.nl

 

 

 


 

 

 

 • secretariaat heeft een nieuw postadres
 • vanaf 01-01-2021 is het adres:  Everwijnstraat 29 7396AD Terwolde
 • gmailadres : cdavoorst@gmail.com

 


CDA WETHOUDER HARJO PINKSTER;

 

 

Harjo Pinkster

Wethouder Harjo Pinkster

‘WE KUNNEN NIET ALLES, MAAR DOEN WAT MOGELIJK IS’ GEMEENTE VOORST STEEKT NEK UIT VOOR EIGEN ONDERNEMERS!
Het zat er al wat langer aan te komen, maar gaat nu toch serieuze vormen krijgen. De gedachten van gemeente Voorst om qua verantwoordelijkheid lokale activiteiten te stimuleren. Daarvoor waren er al ‘voorzichtige’ gesprekken gaande met diverse groeperingen.
Nu de provincie heeft aangekondigd,gelden beschikbaar te stellen voor allerlei activiteiten, zoals cultuur, sport, recreatie, toerisme en gemeenschappelijke voorzieningen, is er een financiële rugdekking. Gemeente Voorst dient nu met plannen te komen.
De wereld gaat stukje bij beetje verder open. Corona wordt verder ingedamd en lijkt wat meer onder controle.
Diverse bedrijven openen hun gesloten deuren, andere bedrijven verhogen hun activiteiten met allen dezelfde restricties, aangestuurd vanuit de overheid. Bedrijfscontactfunctionaris Ellen Dijkman en wethouder Harjo Pinkster zijn enthousiast over de plannen, welke zij samen met hun achterban verder gestalte geven.
“De plannen die er waren, zijn in het college besproken, nog vooruitlopend op de subsidies. Het college is akkoord met de plannen en bereid om risico’s te dragen.
Mocht de subsidie tegenvallen, dan gaan we hoe dan ook door” aldus de wethouder.
Er is sprake van een viertal trajecten welke verder worden uitgewerkt.
Online zichtbaarheid van ondernemers vergroten.
Grote concerns hebben daar een eigen afdeling voor, kleine ondernemers hebben veel minder online expertise. Een aantal ondernemers wordt uitgenodigd en geholpen om zich online beter te presenteren. Dit middels bedrijfspresentaties door foto’s, tekst en/of beter presteren op online media.
Inzetten op ‘bestel en koop lokaal’.
Maar dit is niet altijd lokaal online zichtbaar. Ongeacht of je fysiek of online verkoopt, je kan je positie versterken.
Hoe kan een bedrijf zich presenteren, hoe vindt afhandeling lokaal en regionaal plaats en wat kan de gemeente hierin doen voor de ondernemer.
Ga naar het binnenland, niet naar het buitenland.
Er is een grote oproep aan de mensen, om qua vakantie en overige vrije tijd vermaak in eigen land te blijven. Gemeente
Voorst heeft een prachtige site www.bezoekvoorst.nl maar er kan meer worden gedaan om de site landelijk beter zichtbaar te maken. De tools daarvoor worden verder ontwikkeld en mogelijk kan Saxion Deventer daarbij behulpzaam zijn. Iedere ondernemer kan zich op de site een eigen podium geven, maar velen maken daarvan nog geen gebruik.
De zomerkrant van Voorster Nieuws.
Ellen Dijkman en Harjo Pinkster maken zich zorgen, of de ondernemers de kosten voor advertentie én dus zichtbaarheid wel kunnen dragen. Dus wordt er financieel support gegeven om de ondernemers middels de fysieke krant op de kaart te zetten. De zomerkrant heeft een oplage van ruim 100.000 stuks,
daarmee een groot bereik en komt ook op locaties te liggen, waar veel toeristen samenkomen.
De provincie kent sowieso een subsidie toe, waarbij het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners. Gemeente Voorst kan hierdoor rekenen op ca. € 70.000,- steun, maar tast zelf ook diep in de buidel. Ellen Dijkman: “We steken onze nek uit voor onze eigen ondernemers.
Dat is wel heel bijzonder en de ondernemers vinden dat ook fijn!” “Maar er wordt méér ingediend bij de provincie.
“Er zijn meer lijnen uitgezet want er zijn meer kosten gemaakt en dus hebben we een aanzienlijk bedrag ingediend”
aldus de wethouder. “ De ludieke manier om scholen te bewegwijzeren is een pakkend voorbeeld. Scholen komen
voor geen enkele regeling in aanmerking maar gemeente Voorst neemt een aandeel in de kosten en deze worden
ook bij de provincie ingediend.” Ellen Dijkman en Harjo Pinkster beseffen, dat de pijn bij ondernemers veel dieper zit.
“We kunnen niet alles, maar doen wat mogelijk is”

VN 10/6/2020


Gemeente Voorst wil meer toeristen uit Nederland lokken: ‘Rondje Posbank is leuk, Bussloo een prima alternatief’

De weidse uiterwaarden, rood-witte koeien, gezellige dorpjes en een rivier die door het landschap slingert. Je kan naar vliegveld Teuge of naar de sauna in Bussloo. De gemeente Voorst heeft volgens eigen zeggen alles in zich om meer toeristen te trekken en daar zet wethouder Harjo Pinkster vol op in nu buitenlandse vakantiereizen in de coronatijd worden uitgesteld.

Harjo Pinkster

Wethouder Harjo Pinkster

 

,,Er wordt stevig ingezet op binnenlands toerisme. Ook door premier Mark Rutte. Dan moeten we als gemeente Voorst wel vindbaar zijn. Daar gaan we voor zorgen. Een rondje Posbank is leuk, maar hartstikke druk. Bussloo is een prima alternatief, zolang je daar maar niet de drukte opzoekt’’, zegt Pinkster. De wethouder van de gemeente Voorst heeft de provincie Gelderland om een subsidie van gevraagd om de lokale economie te stimuleren en daarmee het aantal toeristen naar de gemeente te vergroten.

Geen massatoerisme

,,We hebben in de gemeente geroutineerde campings en hotels. Daarnaast zijn er talloze Bed & Breakfasts te vinden. We hebben geen behoefte aan massatoerisme, maar willen de gemeente qua toerisme wel meer op de kaart zetten. Ook een toerist die in Salland of op de Veluwe verblijft moet weten wat de gemeente Voorst te bieden heeft.’’

Om dat te bewerkstelligen wil Pinkster de jaar oude gemeentesite bezoekvoorst.nl uitbreiden. Toeristen worden daar geadviseerd wat te doen in de gemeente Voorst. Daarnaast verzoekt hij lokale ondernemers om een reclamemap in de winkel neer te leggen waarin informatie over mogelijke uitjes en en over collega-ondernemers staat.

,,We hebben belang bij vitaliteit in het dorps- en bedrijfsleven. We gaan geen ondernemertje spelen, maar we gaan de ondernemers in de gemeente ondersteunen’’, zegt Pinkster. Om die lokale ondernemers te ondersteunen wil hij onder meer een online verkoopplatform voor lokale ondernemers opzetten verzekert hij dat de gemeente Voorst bij gaat dragen aan de kosten voor de jaarlijkse zomerkrant. ,,Juist dit jaar is het voor ondernemers belangrijk dat die zomerkrant uitkomt.’’

Al met al verwacht Pinkster dat de initiatieven tussen de 60.000 en 70.000 euro gaan kosten. ,,We hopen op subsidie van de provincie Gelderland. Als dat geld er niet komt financieren we het als gemeente zelf.’’


Raad neemt afscheid van Bert van de Zedde

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 mei heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Bert van de Zedde, raadslid en fractievoorzitter van het CDA.

Bert van de Zedde stopt nadat hij ruim 6 jaar raadslid en fractievoorzitter is geweest. In zijn toespraak benoemde de burgemeester zijn actieve levensstijl en zijn maatschappelijke betrokkenheid in vele besturen van organisaties in de gemeente Voorst.

In het bijzonder heeft Bert van de Zedde zich ingezet voor de Voorster cultuurhistorie.
Daarnaast waren zijn aandachtsvelden de zonnevelden, statushouders en financiën (met name bij de samenwerkingsverbanden). Bert van de Zedde werd gekenmerkt als een doorzetter, ook als het niet meezat, en een rustige maar trouwe debater in de raadsvergadering.


 

 

 

 

 


 

 

 


Heerma: waardering en respect voor iedereen die in de zorg werkt

We vechten tegen een onzichtbare vijand. Een sluipmoordenaar die we niet mogen onderschatten. Het is een wereldwijde strijd die ons allemaal de angst om het hart doet slaan.

Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor iedereen in de zorg die op dit moment in de frontlinie strijdt. Maar ook aan iedereen die de afgelopen dagen de kracht in onze samenleving heeft laten zien. Want massaal helpen mensen elkaar. Individueel of via opgezette acties. Boodschappen doen voor kwetsbare mensen. Het opvangen van kinderen, het opzetten van thuisonderwijs. Nederland heeft een krachtige samenleving waarin we niemand niet in de steek laten.

Het kabinet heeft afgelopen weken zware, maar noodzakelijke besluiten genomen, gericht op de volksgezondheid. Gisteren presenteerde het kabinet een historisch economische pakket.

Tegelijkertijd blijven er ook veel zorgen en vragen bestaan. Ons zorgpersoneel is dag in dag uit hard aan het werk. Maar ik krijg nog steeds signalen dat de IC capaciteit niet op orde zou zijn. Ook zijn er grote zorgen over voldoende personeel en materieel, zoals beademingsapparaten. Er is een dringend tekort aan beschermend materiaal, zoals mondkapjes. Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost, het kabinet zal daar extra op moeten toezien. We zien in de hele westerse wereld een tekort aan testen. Het kabinet zal zich meer moeten inspannen om te zorgen voor voldoende testen.

Deze crisis treft ons allen. Ook op economisch vlak. Het enorme pakket dat het kabinet heeft gepresenteerd biedt een helpende hand aan ondernemers, zzp’ers en werknemers in deze onzekere tijden. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen hun werk of inkomen verliezen. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe uitvoerbaar de maatregelen voor het UWV en de belastingdienst zijn en op welk termijn.

Ook heb ik specifieke vragen gesteld over onze voedselketen en het noodzakelijke transport. Want het kabinet zal er op moeten toezien dat voedsel tijdig van het land in de supermarkten en winkels terecht blijft komen, ook als deze crisis lang blijft duren. En ook zal het kabinet moeten waarborgen dat er in de vitale sectoren voldoende personeel en afhankelijkheid van aanvoer uit het buitenland moet zijn.

Nog steeds zitten mensen met onduidelijkheid en vragen. Heel veel mensen die het goede willen doen, maar niet zeker weten wat dit precies is. Mensen met verhoogd risico, vragen zich af hoeveel contact met anderen zij zich en hun kinderen nu wel of niet kunnen permitteren. Maar ook wijken in Nederland waar je veel meer drukte ziet op straat dan het gemiddelde beeld in Nederland. Ik vind dat het kabinet alles eraan moet doen om de kennis en informatie voorziening verder te verbeteren. Ook wil ik weten hoe er wordt opgetreden tegen mensen die zich willens en wetens onverantwoordelijk gedragen, met risico’s voor anderen tot gevolg.

Tot slot. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Probeer je contacten te minimaliseren, als het toch moet houdt dan ook de juiste afstand en vermijd drukke plekken. Ik ben ervan overtuigd dat wij als samenleving dit virus kunnen overwinnen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Laten we dat dan ook vooral met elkaar doen.

Pieter Heerma

Fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer

 


 

Brief van Mona Keijzer en Wopke Hoekstra: Noodpakket voor ondernemers en banen

 

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Vele ondernemers zijn in zwaar weer gekomen door de maatregelen die genomen moeten worden om het Coronavirus het hoofd te bieden. We nemen nu ook extra maatregelen om alle ondernemers te ondersteunen zodat ze overeind kunnen blijven.

De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel geïnvesteerd in de samenleving, maar hebben we ook onze overheidsfinanciën op orde gebracht. Dat hebben we gedaan om moeilijke tijden, zoals die nu zijn aangebroken, door te komen. Voor het kabinet geldt dat we alles zullen doen wat nodig is. We zullen de komende periode daarom vele miljarden ter beschikking stellen, om banen te behouden en ondernemingen overeind te houden.

Dit doen we voor zowel grote bedrijven, zzp’ers als het mkb. Lees hier alle nieuwe maatregelen om hen te ondersteunen deze periode door te komen.  Deze maatregelen zijn in ons aller belang, want de meeste mensen hebben een baan dankzij het midden- en kleinbedrijf.

Voor zover er zorgen zijn over de kosten om alle gezondheidszorg te kunnen bieden die nu nodig is: we zullen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen hoe dan ook in staat stellen om hun werk te kunnen doen. Waar nodig stellen we per direct geld ter beschikking voor extra materiaal, mondkapjes, bedden en omscholing.

De maatregelen die we nu nemen zijn tijdelijk en zeer fors. En waar nodig zullen we regelingen verder aanpassen. We zullen doen wat nodig is.

We blijven ook realistisch. Het is geen makkelijke periode waar we nu in zitten. Maar het is wel een periode waarin we het samen moeten doen. Wij roepen jullie daarom op het nieuws goed te blijven volgen, adviezen ter harte te nemen en vooral de medemens niet uit het oog te verliezen. Let een beetje op elkaar in deze tijd.

Wopke Hoekstra
Mona Keijzer


Resolutiesucces voor Voorstenaren op CDA-Partijcongres

 

Voorzitter Jaap Borst van het CDA Voorst en Arend Jansen op het CDA-congres. Beiden dienden een resolutie in die werd aangenomen.

Op zaterdag 9 november jl. vond in Utrecht het landelijke CDA-partijcongres plaats. Daar stonden resoluties van CDA Voorst (via voorzitter Jaap Borst) en de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid (via mede-initiatiefnemer Arend Jansen) op de agenda.

De resolutie van het CDA Voorst, ondersteund door Apeldoorn en de provincies Gelderland en Limburg, roept op om onnodige kortingen op pensioenen te voorkomen en de opbouw van pensioenen betaalbaar te houden en daarmee de belangen van jong en oud te dienen.

De resolutie van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid spreekt uit dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen en dat de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, zodat de woningbouwcorporaties meer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw. Bij de behandeling van deze resolutie is afgesproken dat de afschaffing van de heffing in het komende landelijke CDA-verkiezingsprogramma zal worden opgenomen.

Beide resoluties kregen tijdens het CDA-congres ruime steun van de aanwezige leden en zijn belangrijk voor veel inwoners van de gemeente Voorst.

Volgens Arend en Jaap benadrukt dit het belang om lokaal een goede verbinding met de provinciale en landelijke partijkaders te hebben.

De volledige tekst van de resoluties is te vinden op de sites van CDA Voorst en Lijst Arend, www.cdavoorst.nl en www.lijstarend.nl.

Resolutie ‘Woningnood’ ingediend door Arend Jansen, namens de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid

Het CDA-Partijcongres, bijeen op zaterdag 9 november 2019 in De Fabrique te Maarssen, Utrecht, 

 1. Constateert dat: 
 • de wachtlijsten voor woningen in de sociale huursector in veel plaatsen te lang zijn; 
 • woningzoekenden vaak heel lang moeten wachten op een huurwoning, waarbij wachttijden voor komen tot negen jaar (RIGO Rapport ‘Stand van de woonruimteverdeling – Wachttijden en verdeling in de praktijk’); 
 • dit al een aantal jaren het geval is; 
 • De ‘verhuurdersheffing’ er mede voor zorgt dat de woningbouwcorporaties te weinig geld overhouden om voldoende sociale huurwoningen te bouwen; 
 • procedures bij verdichtingsbouw in stads- en dorpscentralang duren; 
 • mensen met een minimuminkomen daardoor weinig kans hebben op een sociale huurwoning; 
 • bij gebrek aan betaalbare huurwoningen er veel mensen zijn met een laag inkomen, die nu zijn aangewezen op huurwoningen met een huur van boven de € 720,- per maand waardoor ze niet voor een huurtoeslag in aanmerking komen. 
 1. Overweegt dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen moeten komen; 
 • dit moet zorgen voor een voldoende grote woningvoorraad. 
 1. Spreekt uit dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen; 
 • de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, opdat de woningbouwcorporatiesmeer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw; 
 • er werk moet worden gemaakt van de verbouwing of vervanging van bedrijfsgebouwen en kantoren; 
 • de woningvoorraad evenwichtiger moet worden samengesteld, zodat mensen met lage inkomens niet aangewezen zullen zijn op woningen die voor hen te duur zijn; 
 • dit bij de Prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders moet worden voorgelegd; 
 • het wenselijk is dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht worden zonder dat er wordt teruggebouwd en de CDA-fracties in gemeenten, provincies en rijk worden opgeroepen daarop toe te zien; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Resolutie: Voorkom kortingen op pensioenen en houdt pensioenopbouw betaalbaar voor jongeren

Resolutie ingediend door: CDA Voorst

Resolutie wordt ondersteund door: CDA Gelderland, CDA Apeldoorn 

Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht, A. Constateert dat: 

 1. De rekenmethodiek van het Financieel Toetsingskader (nFTK) gegeven het huidige monetaire beleid van de ECB leidt tot een wel erg conservatieve waardering van de pensioenverplichtingen; 2. Er voor miljoenen mensen in Nederland een korting van hun pensioen dreigt; 3. Dezelfde rekenmethodiek voor de verplichtingen volgens het Pensioenakkoord wordt 

toegepast voor de premie en vanaf 2021 leidt tot forse premieverhogingen. 

 1. Overweegt dat: 
 2. Kapitaal gedekte pensioenen onlosmakelijk zijn verbonden met de verwachting dat een positief reëel rendement op ingelegde premie en vermogen wordt behaald; 2. Nederlandse pensioenfondsen in het verleden ruim voldoende (reëel) rendement 

hebben behaald om een hogere rekenrente te rechtvaardigen; 3. Bij de huidige vermogensposities een lager rendement volstaat om aan de ambities 

van alle deelnemers te voldoen; 4. Nederland de wettelijke mogelijkheden heeft om de rekenrente voor 

pensioenverplichtingen zelf vast te stellen op basis van verwachte rendementen; 5. De dreigende korting van de pensioenen ongewenst en onnodig is; 6. De uitwerking van het Pensioenakkoord dienstbaar hoort te zijn aan de 

pensioenambities van sociale partners (ook inzake collectiviteit en solidariteit). 

 1. Spreekt uit dat 
 2. Het voor de betaalbare pensioen opbouw voor jongeren en voor een rechtvaardige uitkering van pensioenen voor senioren van groot belang is te werken aan een verbetering van het pensioenstelsel. 2. Het CDA alles op alles moet zetten om onnodige kortingen op de pensioenen in 2020 

en 2021 te voorkomen 3. Tot de uitwerking van het pensioenakkoord gereed is, het CDA nog dit jaar naar mogelijkheden zal zoeken om kortingen op basis van de huidige rekenregels en stelsel te voorkomen. 4. Het CDA ook in het komend jaar de mogelijkheid zal onderzoeken om een nieuwe 

prudente rekenrente methodiek voor premie en verplichtingen vast te stellen, die goed past in de oorspronkelijke gedachte van marktwaardering van de verplichtingen en ook meer rekening houdt met de prudent vastgestelde te verwachten rendementen in de uitkeringsfase. En gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies DB: Overnemen 

 


uit De Stentor van 29-10-2019

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


CDA Voorst levert 2 kandidaten voor

 

Provinciale Staten:

en 1 voor Waterschap:

Jaap Borst

Jürgen Wolff van Wülfing

 

 

 

 

 

 


Uit de Stentor van 13 november:

Onderzoek naar tiny houses in Voorst

De gemeente Voorst gaat onderzoek doen naar de belangstelling en mogelijkheden voor tiny houses. Een oproep van het CDA tot dit onderzoek kreeg maandagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.Een voorbeeld van een tiny house.

Het college van burgemeester en wethouders komt voor 1 maart met een opzet voor het onderzoek naar de kansen voor kleine verplaatsbare huisjes met een vloeroppervlak van maximaal vijftig vierkante meter in Voorst.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij noemde de motie van het CDA ‘best sympathiek’. ,,Het is verstandig alle plussen en minnen goed op papier te zetten.”

Oplossing

Margret Suelmann

D66’er Paul Jonkman vindt dat de gemeente faciliterend moet gaan optreden. Bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke plekken voor deze huisjes. Het CDA stelt in de motie ‘50 vierkante meter geluk’ dat tiny houses een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. Zelf een tiny house bouwen, kost circa 25.000

euro en hem laten bouwen tussen de 35.000 en 45.000 euro, rekent raadslid Margret Suelmann de raad voor.

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


DOE MEE EN WORD LID

Links

voor informatie over het coronavirus binnen de gemeente Voorst klik op

http://www.voorst.nl/coronavirus

 

Voor meer regionaal CDA nieuws: www.cdagelderland.nl
Voor meer landelijk CDA nieuws:  www.CDA.nl
Voor contact met de Gemeente Voorst: www.voorst.nl
Voor meer nieuws uit de Gemeente Voorst: www.voorsternieuws.nl
Voor meer nieuws uit de regio: www.destentor.nl/regio/voorst.nl