Na de Tweede Kamerverkiezingen – de schouders eronder

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zitten erop. In de aanloop daar naartoe is er hard gewerkt door het campagneteam en vele vrijwilligers. Vlekkeloos is dat niet verlopen en er meer in had gezeten als er beter was samengewerkt.

De les die daaruit is te trekken is dat we als CDA Voorst samen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten optrekken. Samen en eensgezind: dat zijn juist de punten die ons in de afgelopen jaren niet gelukt zijn.

De eerste stappen om voor de raadsverkiezingen een programma op te stellen worden nu gezet. Daarom een oproep aan onze leden en sympathisanten om actief mee te denken en natuurlijk aan de sympathisanten om lid van onze partij te worden. In het verleden zijn vele betrokken leden actief geworden in fractie en/of bestuur. Die beweging willen we weer op gang brengen.

Kortom, we laten ons niet uit het veld slaan, maar bouwen aan een succesvolle campagne voor 2021. Die zal worden geïnspireerd door de CDA-kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap die ook op lokaal niveau aanspreken.

Een overheid die toegankelijk is en de burger ondersteunt en faciliteert in zijn/haar bezigheden, een goede uitvoering van de sociaal domeintaken om de mensen die het echt nodig hebben te helpen en verstandige maatregelen om onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Nu nog algemeen gemaakte punten, maar straks concreet in het programma van CDA Voorst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Borst uit Twello aan het woord

 

 

 

 

plakken op de gemeentewerf.

 

 

 

 

 

Steun ons en doneer

Een verkiezingscampagne voeren kost veel geld. Help mee aan een klinkende overwinning, doneer hier!

U kunt ons rechtstreeks financieel ondersteunen via Rabobanknummer NL23RABO0180485989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA posters bestellen?  formaat A1 of A3 via cdavoorst@gmail.com

Nu doorpakken!

 

  

Tweede Kamerverkiezingen – de campagne is gestart

 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden over ongeveer een maand plaats en de verkiezingskoorts begint op te lopen. Het CDA heeft met lijsttrekker Wopke Hoekstra en nummer 2 Pieter Omtzigt een paar sterke troeven om straks beter te scoren dan de 19 zetels die de opiniepeilingen nu aangeven.

En behalve op Wopke en Pieter kunt u er ook voor kiezen om op Jaco Geurts (11) of Evert Jan Slootweg (18) uit onze provincie te stemmen. Of Chris van Dam (47), bekend van de Toeslagen enquête en met wortels in Wilp. En als u het echt dicht bij huis wilt houden kan in de kieskring Arnhem op Jaap Borst worden gestemd.

Waar het om gaat is dat u op het CDA stemt om de inhoud – de personen zijn slechts de vertolkers van waar het CDA voor staat. Die inhoud kan gemakkelijk worden teruggevoerd op de kernwaarden die ook nu weer hoge actualiteitswaarde hebben. 

Rentmeesterschap: we moeten ervoor zorgen dat we verstandige maatregelen nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Verstandig betekent wat mij betreft bijsturen met efficiënte middelen. Er is tijd en steun nodig om de draai te maken en de overheid kan en zal daarbij helpen.

Gespreide verantwoordelijkheid: niemand is alleen de baas en overheid, burgers en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. En daartoe ook worden uitgenodigd.

Solidariteit: daar waar mensen niet (in voldoende mate) in staat zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen, zorgen we voor ondersteuning. Het CDA is de partij van het samen willen doen. Samen verantwoordelijkheid nemen, maar ook elkaar de helpende hand bieden.

Publieke gerechtigheid: deze kernwaarde is misschien nog nooit zo actueel geweest als nu. De conclusies van het rapport ‘’Ongekend Onrecht’’ dreunen nog na. Het komende kabinet heeft de taak om ervoor te zorgen dat de overheid weer dienstbaarder naar de burger wordt. Niet in dienst van, maar dienstbaar. Dus de regels toepassen, maar naar de politiek duidelijk maken als die niet werken of hun doel voorbij schieten. Dat vraagt om een cultuurverandering.

 

Kortom, stem op het CDA. Met een sterke uitslag wordt de kans groter dat Wopke Hoekstra premier wordt en de nodige veranderingen sneller tot stand komen!

 


 

 

Korte impressie partijcongres CDA – drie maal is scheepsrecht

 

Inleiding

Zoals bekend heeft het CDA vandaag (16 januari) zijn partijcongres afgerond. Na het terugtreden van Hugo de Jonge is het partijcongres eerst verdaagd en zorgden problemen met de digitale verbinding voor een verdaging van het behandelen van de laatste punten inclusief het vaststellen van de kieslijst.

 

Amendementen

In de eerste plaats diende het partijprogramma te worden vastgesteld. Een groot aantal amendementen werd in deelsessies in stemming gebracht. Inherent risico van deze aanpak is dat te veel wensen in het partijprogramma zijn gekomen zonder dat daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn, omdat het voor de hand ligt dat mensen met een passie voor bepaalde onderwerpen zich voor de deelsessie van hun voorkeur hebben ingeschreven. 

Verheugend is wel dat het mede door CDA Voorst gesteunde amendement over pensioenen het heeft gehaald. Dit amendement kost overigens geen geld, maar benadrukt dat het nieuwe pensioenstelsel zo ingericht dient te worden dat de doelstellingen uit het Pensioenakkoord gehaald kunnen worden.

 

De lijsttrekker

Wopke Hoekstra is met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker gekozen. In een korte verklaring heeft hij aangegeven met veel enthousiasme en energie de campagne in te willen gaan, samen met de mensen op de lijst en de vele vrijwilligers in het land.

Belangrijk is dat het CDA perspectief biedt en dat kan met het CDA programma voor ogen. Allereerst moeten mensen in staat worden gesteld verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin te nemen, maar daarna ook voor anderen. De overheid heeft daarnaast uiteraard een ondersteunende rol, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid.

Specifiek noemde Hoekstra dat het ontlasten van gezinnen ‘’in het spitsuur van het leven’’ prioriteit heeft. 

Hij benoemde ook nog kort dat het opstappen kabinet onvermijdelijk was, maar dat het belangrijk is om de aanpak van de Corona-crisis hier niet onder te laten lijden.

 

Tot slot

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Rutger Ploum speciale dank uit voor onder andere Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

Een belangrijk punt was zijn oproep om leden te werven. Dat is ook voor CDA Voorst een herkenbaar punt en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we begonnen met dit bij de burgers van de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.

Zonder verbreding van CDA Voorst zal het moeilijk worden om een blijvende impact te hebben op het gemeentelijk beleid en vandaar de oproep om lid te worden of om mensen te enthousiasmeren lid te worden.

 

Jaap Borst

 

 


 

 

 

Van de secretaris:

Partijprogramma en kieslijst voor de Tweede Kamer

Op 12 november jongstleden heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Gedwongen door de omstandigheden was deze bijeenkomst digitaal. Dat heeft direct te maken met de omstandigheid dat er vanuit het landelijk CDA deadlines waren gesteld voor adviezen ten aanzien van de kieslijst en het partijprogramma voor de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de kieslijst heeft de ALV met enige zorg geconstateerd dat er een risico is dat er geen vertegenwoordiger uit de provincie Gelderland op de lijst zou komen. Daarnaast lijkt er bij het opstellen van de top 15 meer te zijn gelet op regionale afkomst dan inhoudelijke competenties. Met dat in het achterhoofd heeft de ALV besloten om aan te bevelen Gelderlanders Jaco Geurts en Evert-Jan Slootweg hoger op de lijst te zetten. Daarnaast worden Chris van Dam, Michiel Dijkman en Evert-Jan van Asselt aanbevolen voor een aanzienlijk hogere plaats. Last but not least is besloten om Julius Terpstra hoger op de lijst te zetten, waarmee naast Anne Kuik een relatief jonge CDA-er op een verkiesbare plaats zou worden gezet.

Voor wat betreft het partijprogramma is gesproken over een aantal belangrijke politieke thema’s zoals immigratie en onderwijs. Bij gebrek concrete amendementen en een precieze onderbouwing daarvan heeft de vergadering zich onvoldoende gekwalificeerd gevoeld om hierover een oordeel over te vellen.

Wel is een concreet amendement aangenomen waarin wordt bepleit dat het CDA niet alleen het nieuwe pensioencontract steunt, maar ook de doelstellingen en randvoorwaarden van het Pensioenakkoord en wet- en regelgeving die dit ondersteunt. Dit amendement is inmiddels via de provinciale ALV op de lijst van amendementen voor het landelijk partijcongres van 11 en 12 december terechtgekomen.

Voor onze gemeente ook van belang is een amendement waarin wordt gepreciseerd dat de opening van Lelystad geen automatisme is als het aantal vliegbewegingen in het Nederlandse luchtruim weer toeneemt – ook gesteund door onze vertegenwoordiger op de ALV van CDA Gelderland.

Op de provinciale ALV is ook gesproken over de staartlijst van de kieskringen waarin Gelderland valt. In Kieskring 7 staat Jaap Borst op de staartlijst, zodat we aan de inwoners van onze gemeente kunnen laten zien dat onze lokale standpunten stevig zijn verankerd in de landelijke kernwaarden van het CDA.


 

 

 

Verkiezingsposter Monique Groothuis

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting

 

dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal -economisch  en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter


 

 


2018_03_21_UITSLAG_PER_STEMBUREAU_gemeenteraadsverkiezing_2018_VOORST


 

 

 

 

Wat doet de EU bij jou in de buurt?

De Europese Unie investeert in allerlei projecten in Nederland. Die school bij jou om de hoek of dat prachtige natuurgebied waar je wel eens gaat fietsen kunnen best wel eens worden gefinancierd door de Europese Unie.
Benieuwd wat de EU bij jou in de buurt doet?

Ga naar www.europaomdehoek.nl/projecten en klik op de kaart functie.

 

CDA bij Europese verkiezingen in gemeente Voorst de grootste!

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

Nr. Voornaam Achternaam M/V Plaats
1 Esther de Lange V Driebruggen
2 Jeroen Lenaers M Stramproy
3 Tom Berendsen M Breda
4 Annie Schreijer-Pierik V Hengevelde
5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart – twee CDA-ers uit de gemeente Voorst op de lijst !
Het CDA Voorst vindt de Provinciale Staten verkiezingen erg belangrijk.
Daarom kunt u voor de verkiezingen van 20 maart op twee CDA-kandidaten uit onze gemeente stemmen, te weten Jaap Borst op plaats 19 en Jürgen Wolff van Wülfing op plaats 22. Op de lijsten van de meeste andere partijen schitteren de Voorstenaren door afwezigheid.

Jürgen staat daarnaast op plaats 14 voor de verkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe.
Uiteraard hoort u in de media vooral dat de uitslag van de PS-verkiezingen bepalend is voor de positie van het kabinet omdat PS de leden van de Eerste Kamer kiest.
Maar de provincie is ook van groot belang voor wat er in de gemeente Voorst gebeurt.
Jürgen Wolff van Wülfing : ‘’Het programma ‘’Samen voor een beter Gelderland’’ wordt door lijsttrekker Gerhard Bos gedragen. Eén van de punten is dat Lelystad airport pas open mag nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen.
Toen onlangs naar buiten kwam dat er in besloten kring met Hattem en Kampen
werd gesproken, heeft Bos daarover direct schriftelijke vragen gesteld.’’
CDA Voorst staat pal achter het standpunt over Lelystad airport en wil door de verbinding met de provincie te onderhouden punten die de Voorstenaren bezighouden gemakkelijk op provinciaal niveau aan de orde kunnen brengen.
Een partij die landelijk, provinciaal en gemeentelijk actief is heeft dus grote voordelen.
Jaap Borst: ‘’Behalve een goed resultaat bij de komende verkiezingen,
roepen we onze supporters op om ook lid te worden van het CDA. We willen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen flink terrein terugwinnen en zien graag de harde kern van enthousiaste CDA-ers groeien.’’

 Samen voor een beter Gelderland
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

  1.  Niels Boland – Westervoort
  2.  Taeke Boersma – Ede
  3.  Jaap Borst – Twello

    Jaap Borst

  4.  Helma Kip – Oosterbeek
  5.  Kees van Merwijk – Zevenaar
  6.  Jurgen Wolff van Wulfing – Terwolde

    Jürgen Wolff van Wülfing